BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 9. až Pá 23. 12. Út 8:00–9:30 034
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu:
zná principy organizace a činnosti moderní veřejné správy, s nutnými vazbami na právní aspekty uvedené problematiky;
umí vyhledat a užít potřebné informační zdroje;
je schopen porozumět a vysvětlit systémy veřejné správy, probíhající reformní procesy a úkoly stojící před veřejnou správou v České republice v kontextu její probíhající evropeizace;
dovede vhodně aplikovat právní předpisy na různé příklady z praxe a umí navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případových studií;
je schopen metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků argumentovat pozitiva i negativa současných reformních procesů v oblasti veřejné správy a procesu vytváření tzv. evropského správního prostoru, založeného na principech spolehlivosti a předvídatelnosti, otevřenosti a transparentnosti, odpovědnosti a efektivnosti.
Osnova
 • 1. Pojem a charakteristika veřejné správy. Organizační a funkční pojetí veřejné správy. Místo veřejné správy v systému veřejné moci ve státě. Cíle a úkoly veřejné správy. Vztah veřejná správa – občan. 2. Správní právo – pojem, zařazení, úloha, předmět, systém, prameny. Ústavní základy a právní regulace veřejné správy. Evropské správní právo. 3. Vývoj veřejné správy v Evropě (hlavní systémy) a na území ČR. 4. Principy organizace veřejné správy. Členění systému veřejné správy, státní správa a samospráva. 5. Organizace veřejné správy, vztah ústřední, regionální a místní správy. Organizace veřejné správy v České republice. 6. Vytváření tzv. evropského správního prostoru, jeho principy a vliv na veřejnou správu v ČR. Reformní procesy ve veřejné správě – vývoj v Evropě a v ČR. 7. Metody a formy realizace veřejné správy. Rozhodovací procesy ve veřejné správě. Správní řád jako základ právní úpravy procesních forem veřejné správy. 8. Personální základ veřejné správy. Veřejná služba. Státní služba a její systémy. Statut úředníků územní samosprávy. 9. Profesní etika a její význam, etické kodexy pracovníků veřejné správy. Protikorupční opatření ve veřejné správě. 10. Veřejná správa a informace. Princip transparentnosti veřejné správy a princip diskrétnosti. 11. Kontrola veřejné správy – úkoly, zaměření, systém. 12. Soudní kontrola veřejné správy – úkoly, zaměření, systém. Veřejný ochránce práv. 13. Shrnutí problematiky. Možnosti, problémy, trendy.
Literatura
 • KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 74 s. ISBN 9788021045880. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
 • POMAHAČ, Richard a Marie WIDEMANNOVÁ. Veřejná správa a evropská právní integrace. 1. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2003. 112 s. ISBN 8024503107. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 8. ISBN 9788074000492. info
 • LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Vývoj systémů veřejné správy. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2001. 115 s. ISBN 80-86419-13-4. info
 • ŠKULTÉTY, Peter. Základy miestnej správy. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 1999. 216 s. ISBN 80-7160-110-1. info
 • Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Edited by J. A. Chandler. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
 • Reforma veřejné správy v České republice. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2003. 64 s. ISBN 8023902253. info
 • Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Edited by René Wokoun - Pavel Mates. Praha: Linde, 2006. 351 s. ISBN 8072016083. info
 • KADEČKA, Stanislav, Petr HAVLAN a Kateřina VALACHOVÁ. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). In Spisy Právnické fakulty MU č. 388 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 598 s. ISBN 978-80-210-4784-6. URL info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
Zkušební otázky/okruhy jsou totožné s tématy přednášek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.