BJ401Zk Civil Law for Bachelors III (for Senior Officers of Justice)

Faculty of Law
Spring 2021
Extent and Intensity
10/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (lecturer)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miloslav Hrdlička (lecturer)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (lecturer)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Luboš Brim (assistant)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (assistant)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (alternate examiner)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Department of Civil Law - Faculty of Law
Contact Person: Alice Dvořáková
Supplier department: Department of Civil Law - Faculty of Law
Timetable
Fri 12. 3. 18:00–19:40 209, Fri 19. 3. 10:00–11:40 209, 12:00–13:40 209, Fri 30. 4. 8:00–9:40 124, 10:00–11:40 124
Prerequisites
( BZ208K Civil Law for Bachelors || CBZ208K Civil Law for Bachelors ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Succesful ending of the courses Civil law I and Civil law II.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 29 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course Civil law III is to perfect the present knowledge of the course Civil law for the purposes of the higher justice oficers position (see namely par. 10 of the Act). At the end of the course the student wil have the practical knowledge of the course Civil law.
Syllabus
 • The subject-matter of the lectures: 1) Natural persons: Personality. Capacity of the natural person to the juridical acts. Capacity of minors and individuals incapable/with limited capacity to the juridical acts. Statutory representative (quardian), the tasks of establishments of social services. Representation of the natural persons on the base of power of attorney. 2) Legal persons (entities). Personality. Capacity to the juridical acts. Juridical acting of legal entities. Representation of legal entities. 3) Legal entities of civil law. Summary. Associations. Foundations and Funds of foundations. Institutions. Register of legal entities of civil law. 4) Selected questions of juridical facts. Juridical acts and its structure. Electronical form of juridical acts. Contracting. Pactum de contrahendo. Culpa in contrahendo. Contract in civil law. Civil law times (periods, times), relationship to the justice oficers practice. 5) Property law. Summary. The function of courts in the procedure of formation, change, termination and protection of property law. 6) Rights to another persons things. Summary. The function of courts in the procedure of formation, change, termination and protection of rights to another persons things. Cadastre (of immovables); relationship to the justice oficers practice. 7) Obligations law. Formation of obligations. Responsibility (liability) for defects. Chosen questions of securement of obligations. 8) Change and termination of obligations of the view point of the justice practice. Legal custody (deposit in court). 9) The customers protection, relationship to the justice practice. 10) The types of contracts. Contractus innominatus, contractus mixtus in the justice practice. 11) Delictual and quasidelictual obligations in the justice practice. 12) Inheritance in the justice practice.
Literature
  recommended literature
 • KRÁLÍK, Michal. Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku : uplatňování nároků a rozhodování o nich : procesní a hmotněprávní souvislosti. 2. podstatně dopl. a rozš. Praha: Leges, 2014. 527 s. ISBN 9788087576960. info
 • HURDÍK, Jan, Alexander BĚLOHLÁVEK and Vladimír PLECITÝ. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. (Civil law. General part. Real estate and inheritage law.). první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 308 pp. ISBN 978-80-7380-377-3. info
  not specified
 • Lavický a kol., Občanský zákoník. Komentář. Obecná část. § 1 - 654, C.H. Beck, 2014.
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL and Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích (New Law on Association: Questions and answers). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 pp. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8. info
 • ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 358 s. ISBN 9788074784934. info
Teaching methods
Lectures oriented to the knowledge and training of the chosen questions of civil law from the view point of higher judiciary oficer.
Assessment methods
Running written tests - on line form. Oral exam.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2021/BJ401Zk