BJ504K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lucie Zavadilová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 14:00–15:40 038, 16:00–17:40 038, Pá 6. 11. 8:00–9:40 160, 10:00–11:40 160, Pá 8. 1. 16:00–17:40 214, 18:00–19:40 214
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS ) && ! NOWANY ( BO305K Vybrané problémy MPS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy oboru mezinárodní právo soukromé. Jako takový představuje předstupeň pro navazující předmět BJ601Zk Evropské mezinárodní právo soukromé. Analyzována bude problematika typologie pramenů mezinárodního práva soukromého a způsobe řešení konfliktu mezi jednotlivými druhy pramenů (vnitrostátní právo, unijní právo, mezinárodní úmluvy). Důraz bude kladen na pochopení kolizního způsobu určení rozhodného práva u smluvních a mimosmluvních závazků, určení personálního a věcného statutu a také obecných institutů kolizního práva jako je výhrada veřejného pořádku a imperativní normy.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student: chápat pojem a předmět mezinárodního práva soukromého; znát jeho prameny; schopen poruzumět základním metodám úpravy této disciplíny; schopen použít tyto metody v jednoduchých případech situací s mezinárodním prvkem
Osnova
  • Pojem a předmět MPS. Historie MPS. Prameny MPS. Metoda kolizní. Metoda přímá. Vybrané otázky metody kolizní (imperativní normy, veřejný pořádek). Kolizní problematika osob. Kolizní problematika závazků. Kolizní problematika věcných prav.
Literatura
Výukové metody
Konzultace, v období podzim 2020 vedené bezkontaktní formou prostřednictvím Microsoft Teams. Samostudium.
Metody hodnocení
Písemná práce (online forma), rozprava (online forma).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BJ504K