BZ407Z Základy trestního práva hmotného I

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
16/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Čep (cvičící)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (cvičící)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Mgr. Katarína Kandová (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Získání základních znalostí o institutech obecné části trestního práva hmotného dospělých a mladistvých.Získání schopnosti aplikovat tyto instituty na příkladech z praxe.Orientovat se ve vztazích mezi trestním právem hmotným a jinými právními odvětvími.Získání informací o nové trestněprávní úpravě trestního zákoníku. Správná interpretace v praxi.
Osnova
  • Trestní právo hmotné - pojem, funkce a druhy.
  • Základní zásady trestního práva hmotného
  • Trestní odpovědnost
  • Základy trestní odpovědnosti
  • Nedostatek trestnosti
  • Trestní odpovědnost mladistvých v návaznosti na nový trestní kodex.
Literatura
  • KRATOCHVÍL, Vladimír, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Iveta JURÁKOVÁ a Jana ZEZULOVÁ. Trestní právo hmotné. Obecná část. / Vladimír Kratochvíl ... [et al.]. 3. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 571 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 307. ISBN 80-210-2985-4. info
  • JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 823 s. ISBN 807201630X. info
  • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009. 157 s. Právo. ISBN 978-80-7418-039-2. info
Výukové metody
Přednášky v rozsahu 12 hodin za semestr. V rámci přednášek řešení příkladů z praxe.Práce s judikaturou.
Metody hodnocení
Souborná ústní zkouška ze všech částí trestního práva.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.