D2SVZ07 Občanské právo hmotné II

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu D1SVZ02.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu je v návaznosti na oborový předmět Občanské právo hmotné I. prohloubit poznání teorie a praktických interpretačních a praktických dopadů institutu občanskoprávního vztahu a jeho struktury. Důraz je kladen na zvládnutí srovnávací metody, zejména ve vazbě na právo EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování kurzu: - pracovat v teoretickém i praktickém smyslu s institutem občanskoprávního vztahu;
- popsat teoretický koncept právních řešení, založených na využití institutu občanskoprávního vztahu;
- identifikovat vnitřní strukturu občanskoprávního vztahu a využít získaných poznatků pro řešení praktických případů v občanském právu;
- identifikovat a pracovat s různými typy osob v právním smyslu;
- identifikovat a pracovat s pojmem předmětu právního vztahu.
Osnova
 • 1. Občanskoprávní vztah, jeho mnohovýznamovost a zařazení do rámce institutů a metodologie občanského práva. 2. Struktura občanskoprávního vztahu. 3. Typologie občanskoprávních vztahů. 4. Osoby v právním smyslu. 5. Osoby fyzické. 6. Osoby právnické. 7. Předmět občanskoprávního vztahu. 8. Obsah občanskoprávního vztahu.
Literatura
  povinná literatura
 • HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. druhé. Praha: C.H.Beck, 2009. 120 s. Beckova edice Právní instituty. ISBN 978-80-7400-168-0. info
 • FRINTA, Ondřej. Právnické osoby. V Praze: Univerzita Karlova, 2008. 176 s. ISBN 9788087146071. info
  doporučená literatura
 • Hurdík, J.: Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. MU Brno, 2004
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby na prahu nové doby IV. 2017. info
 • ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Jaroslav BENÁK a Martina GROCHOVÁ. Církev a stát 2015 - Církevní právnické osoby. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby na prahu nové doby. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Účel právnické osoby a jeho význam při volbě právní formy. In Olomoucké právnické dny 2014, UPOL, Olomouc. 2014. info
 • PIKNA, Jakub. Právnické osoby – jejich koncept a přístup k nim. Marathon. Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie, 2013. ISSN 1211-8591. info
 • Právnické osoby v novém občanském zákoníku : komentář. Edited by Jaroslav Svejkovský - Lenka Deverová. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvii, 521. ISBN 9788074004452. info
 • TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Verlag C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 12, s. 444-450. ISSN 1210-6410. info
 • ŠTACHOVÁ, Naďa a Ondřej HORÁK. Věc v právním smyslu: historicko-srovnávací úvaha. In Interakce českého a evropského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 405-435, 31 s. ISBN 978-80-210-4881-2. info
 • HURDÍK, Jan. Právnické osoby : (obecná právní charakteristika). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 169 s. (Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 232). ISBN 80-210-2278-1. info
 • VAŠEČKA, Jan. Věc v právním smyslu v historickém pohledu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1979. 110 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinové a individuální diskuse (konzultace). Domácí příprava. Písemné projekty a ústní prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře včetně zahraniční a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.