D3OBC02 Občanské právo hmotné III

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D2OBC02 Občanské právo hmotné II
Předpokladem účasti v kurzu je absolvování předmětu D2OBC02.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je v návaznosti na Občanské právo hmotné I. a Občanské právo hmotné II. prohloubit poznání teoretických a praktických otázek základních institutů věcných práv a jejich mezioborových souvislostí. Předmět zahrnuje rovněž srovnávací studium věcných práv ve vybraných státech EU a v právu EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování předmětu: - identifikovat a charakterizovat koncept a typologii věcných práv
; - využít poznání teorie věcných práv v právní praxi;
- konceptualizovat specifické problémy věcných práv a navrhovat jejich řešení;
- vypracovat relevantní právní řešení využitelné v praxi, založené na poznání institutů věcných práv.
Osnova
  • 1. Vlastnictví v mezioborových souvislostech. 2. Vlastnictví v právním smyslu, vlastnické právo. 3. Vlastnictví ve srovnávacím pohledu a vývojové tendence. 4. Nabývání vlastnictví, změna a zánik vlastnického práva. 5. Ochrana vlastnictví. 6. Věcná práva k věci cizí. 7. Zástavní práva. 8. Věcná břemena. 9. Jiná věcná práva.
Literatura
    povinná literatura
  • DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. 435 stran. ISBN 9788075521873. info
  • HURDÍK, Jan a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva. 2. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 311 s. ISBN 9788073804954. info
    doporučená literatura
  • SPÁČIL, Jiří. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 217. ISBN 8071797804. info
  • ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. Einführung in die Rechtsvergleichung :auf dem Gebiete des Privatrechts. 3., neubearb. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. xvii, 729. ISBN 3-16-146548-2. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinová a individuální dískuse (konzultace). Zpracování písemných konceptů.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.