D5TRP02 Trestní právo hmotné V

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
podle ISP doktoranda. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D4TRP02 Trestní právo hmotné IV
Trestní právo hmotné V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Trestní právo hmotné - V Trestněprávní alternativy: k systému trestního práva hmotného (a procesního) a v systému trestního práva hmotného (a procesního). Postavení trestního práva hmotného (a procesního) v systému trestní politiky.
Osnova
 • 1. Vybrané instituty obecné a zvláštní části trestního práva hmotného z hlediska jeho rekodifikace 2. Vybrané instituty obecné a zvláštní části trestního práva hmotného z hlediska zaměření tématu disertační práce
Literatura
 • Kratochvíl, V. (red.): Criminal law reform in the Czech Republic in the interdisciplinary Perspektive, Brno, MU Brno 1997
 • Kratochvíl, V. (red.): Strafrechtsreform in der Tschechische Republik in der interdisziplinarischen Perspektive, Brno, MU Brno 1997
 • Strafrechtliche Probleme der Gegenwart. Ottenstein 2000. Bundesministerium für Justiz, Wien
 • Nezkusil, J.: Za posílení ochrany práv a svobod v trestním právu, Praha, AUCI 1/1992
 • Jescheck H. H.: K reformě obecné části československého trestního práva z hlediska právně srovnávacího, Právník č. 1/1992, s. 16 n.
 • Kuchta, J.(red.): Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného ČR. Brno, AUBI, No 246, MU 2000
 • Karabec, Z., Šámal, P.: Kodifikace trestního práva hmotného České republiky, Justičná revue, č. 4, 5/2000
 • Titíž: Právník č. 5/2000
 • Satzger, H. Die Europäisierung des Strafrechts. Köln, Berlin etc.: Carl Heymanns Verlag KG, 2001. Tr-2525
 • J. Jelínek (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Praha : Leges, 2009
 • Šámal, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 138. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
 • M. Vanduchová, J. Hořák (uspoř.), V. Kalvodová (rec.) Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 179 – 188, ISBN 978-80-7400-388-2
 • Šámal, Pavel Osnova trestního zákoníku 2004 - 2006. Praha: C . H. Beck, 2006
 • Jescheck, H.H. K návrhu obecné části nového trestního zákona ČR. TP-VIII-2003-11-12
 • Válková, H., Stočesová, S. (eds.) Česká reforma trestního práva na rozcestí - bilance a perspektivy. Sborník příspěvků. Plzeň: ZČU, 2006.
 • ŠÁMAL, P. a kol. Velké komentáře. Trestní zákoník 1. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 • Kratochvíl V. (red.): Trestněprávní reforma v České republice v interdiscipliníární perspektivě, Brno, MU v Brně 1997
 • ŠÁMAL, P. a kol. Velké komentáře. Trestní zákoník 2. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
 • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • BEJČEK, Josef, Vladimír KRATOCHVÍL a Ivo TELEC. Ve službách práva : sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 341 s. ISBN 8071798207. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
- individuální konzultace - zápočet - podmínky zápočtu: studie v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením TPH V, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené.
Informace učitele
Rukopis nutno doručit vytištěný týden před termínem zápočtu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.