D6FIP14 Finančně právní odpovědnost

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět vede posluchače k poznání a hlubší orientaci v systému odpovědnosti ve fiskální i nefiskální části finančního práva. Předmět prohlubuje a rozvíjí předchozí znalosti studentů o tomto specifickém subodvětví tak, aby byli schopni porozumět vazbám mezi finančně právní odpovědností a odpovědností za porušení norem finančního práva. Zvláštní pozornost je věnována otázkám mezioborových přesahů. Vedle analytických úvah v dané oblasti bude kladen důraz i na tvorbu systémových řešení studentů s ohledem na aktuální problémy de lege lata a de lege aplicata.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen vymezit vazby mezi finančně právní odpovědností a odpovědností za porušení norem finančního práva a aplikovat obecné poznatky na konkrétní případové studie.
Osnova
  • Právní odpovědnost jako součást odpovědnosti společenské.
  • Klasifkace odpovědnosti.
  • Odpovědnost za porušení norem finančního práva a finančně právní odpovědnost.
  • Odpovědnost v subodvětvích fiskální části finančního práva.
  • Odpovědnost v subodvětvích nefiskální části finančního práva.
  • Případové studie.
Literatura
  • Další aktuální knižní a časopisecká literatura dle pokynů vyučující a zaměření práce studenta.
  • BREJCHA, Aleš. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 2000. 417 s. ISBN 80-85963-92-2. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Semestrální práce a ústní zkouška. Student se v rámci své semestrální práce zaměří na vybraný odpovědnostní institut z oblasti finančního práva trestního, který analyzuje a provede komparaci s případnými řešeními v rámci práva správního a trestního práva. Práce bude následně ústně obhájena.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/D6FIP14