LN303Zk Nemovitosti a trestní právo

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
• umožnit účastníkům pochopit základní otázky spojené s problematikou trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob
• získat přehled o systému trestněprávních sankcí pro fyzické a právnické osoby
• porozumět trestněprávním, trestně procesním, popř. kriminalistickým a kriminologickým aspektům trestné činnosti vztahující se k zejména problematice realitního trhu
• rozpoznat trestněprávní rizika plynoucí z praktické činnosti podnikatelské, spotřebitelské či znalecké
Osnova
 • vybrané otázky trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob
 • vybrané otázky sankčního systému trestního práva fyzických a právnických osob
 • vybrané formy trestné činnosti vztahující se k problematice nemovitostí
 • vybrané aspekty trestního řízení (zejména specifika vyšetřování, dokazování, znalecká činnost, zajišťovací úkony, možnosti a limity obhajoby)
Literatura
  povinná literatura
 • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
  doporučená literatura
 • ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1040 s. ISBN 9788074786167. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné : obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xl, 921. ISBN 9788071790822. info
 • KUCHTA, Josef, Jaroslav FENYK, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Hospodářská trestná činnost :multimediální učební text. 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova universita, 2010. 103 s. MU Brno 57. ISBN 978-80-210-5155-3. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.