MP715Z Správní právo procesní - výběrový dovednostní seminář

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lina Večeřová (cvičící)
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Brož (pomocník)
Mgr. Marek Chadima (pomocník)
JUDr. Anna Chamráthová (pomocník)
Mgr. Robert Peša (pomocník)
Mgr. Jiří Venclíček (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP715Z/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Út 16:40–18:10 030, L. Potěšil
MP715Z/02: Po 3. 10. až Pá 23. 12. St 16:40–18:10 030, S. Kadečka
MP715Z/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Potěšil
Předpoklady
NOW ( MP701Zk Správní právo procesní ) && ! NOWANY ( MP701Z Správní právo proces - seminář )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/26, pouze zareg.: 0/26
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu student: získá teoretické a praktické znalosti o místě a významu správního právního práva procesního v systému správního práva; získá schopnost aplikovat základní principy činnosti správních orgánů; bude náležitě orientován v jednotlivých procesních postupech správních orgánů; si osvojí přehled o relevantní judikatuře; bude schopen aplikovat teoretické a judikaturní závěry na konkrétní případy; bude schopen vytvořit podání, ale i koncept rozhodnutí správního orgánu a soudu.
Osnova
 • Úvod od studia, seznámení s programem a obsahem předmětu, prameny ke studiu, podmínky pro udělení zápočtu, rozsah působnosti, obsah a struktura správního řádu, základní zásady činnosti správních orgánů, stížnost.
 • Část čtvrtá až sedmá správního řádu, včetně možnosti soudní ochrany.
 • Vymezení správního řízení a jeho zásad. Subjekty správního řízení a jejich úkony. Problémové okruhy správního řízení a nejčastější pochybení vedení správního řízení podle závěrů judikatury. Zahájení správního řízení; žádost o zahájení řízení, podnět k zahájení řízení z moci úřední; náležitosti žádosti a podnětu.
 • Správní řízení – postup před zahájením řízení a řízení v prvním stupni. Průběh správního řízení; podklady pro vydání rozhodnutí a hodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí podle požadavků judikatury. Lhůty pro vydání rozhodnutí; ochrana před nečinností; nejčastější vady a pochybení při vedení správního řízení a hodnocení podkladů. Praktická ukázka a seznámení se s správním spisem, jeho uspořádání, upozornění na jeho některé případné nedostatky a specifika.
 • Správní rozhodnutí - struktura a náležitosti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně; jeho vady a nesprávnosti; problematika řádného odůvodnění rozhodnutí; náklady řízení. Praktická ukázka skutečných správních rozhodnutí – v oblasti práva mezinárodní ochrany, přestupkové, daňové, stavební, sociálního zabezpečení, atd. a jejich rozbor (zejména pokud jde o jejich specifika).
 • Přezkoumání správních rozhodnutí v režimu správního řádu. Praktická ukázka odvolání a rozkladu, včetně otázky argumentace. Rozhodnutí o opravných prostředcích; požadavky judikatury, struktura, výrok, náležitosti. Praktická ukázka správního rozhodnutí ve druhém stupni.
 • Soudní kontrola veřejné správy; místo a úkoly správního soudnictví; řízení před soudy ve správním soudnictví; podmínky řízení; žaloba; druhy žalob; lhůty k podání žaloby, problematika argumentace. Praktická ukázka žaloby.
 • Průběh řízení před soudy ve správním soudnictví; druhy rozhodnutí ve správním soudnictví; náklady řízení; požadavky judikatury; struktura a náležitosti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Praktická ukázka rozsudku a různých druhů usnesení (zastavení, odmítnutí, ustanovení zástupce pro řízení o žalobě, osvobození od soudních poplatků) a jejich rozbor.
 • Nejvyšší správní soud; opravné prostředky ve správním soudnictví; řízení před Nejvyšším správním soudem; kasační stížnost; podmínky řízení. Praktická ukázka kasační stížnosti (v různých provedeních)
 • Praktická ukázka rozsudku NSS a usnesení (zastavení, odmítnutí, odmítnutí pro nepřijatelnost ve věcech mezinárodní ochrany). Řízení podle části páté o. s. ř., řízení před Ústavním soudem.
 • Opakování a zápočtový test.
 • Shrnutí a aktualizace seminarizované materie. Závěrečná diskuse. Ověření splnění podmínek pro udělení zápočtů a udílení zápočtů.
Literatura
  povinná literatura
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 428 stran. ISBN 9788073801106. info
  doporučená literatura
 • HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2010. 360 s. ISBN 9788087212349. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepra. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. 463 stran. ISBN 9788073573829. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 8. ISBN 9788074000492. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxvi, 640. ISBN 9788074001574. info
 • ČERNÝ, Pavel. Průvodce novým správním řádem : s podrobným výkladem a vzory podání. Praha: Linde, 2006. 439 s. ISBN 8072016008. info
 • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. 1042 s. ISBN 8072731343. info
 • KADEČKA, Stanislav. Správní řád :výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. xxix, 601. ISBN 8073572265. info
  neurčeno
 • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012. 1446 s. ISBN 9788072731664. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuze, individuální a skupinová tvorba, zpětná vazba, konzultace, praktické příklady
Metody hodnocení
Aktivní účast na (všech) seminářích (včetně průběžného řešení zadaných příkladů a dalších plnění). Úspěšné zvládnutí závěrečného zápočtového testu (případně též průběžných zápočtových testů).
Informace učitele
Studenti jsou povinni dostavovat se k seminární výuce výhradně do svých seminárních skupin, nahrazování není – především vzhledem k množství a charakteru seminární výuky – v zásadě přípustné.
V IS MU bude zveřejňována další literatura, judikatura a obdobné studijní materiály k danému tématu. Studenti zde taktéž naleznou zadání plnění na semináře, stejně tak jako odkazy na relevantní internetové stránky.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.