MP724Zk Právo mezinárodního obchodu

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (cvičící)
JUDr. Lucie Zavadilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Garajová (pomocník)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
JUDr. Kateřina Zabloudilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 038
Předpoklady
NOW ( MP724Z Právo mez. obchodu - cvičení ) || MP724Z Právo mez. obchodu - cvičení
Předpokladem pro návštěvu tohoto předmětu pro studenty z Právnické fakulty oboru Právo i z jiných fakult je absolvování předmětu Mezinárodní právo soukromé I. a II. P
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základním cílem tohoto kursu je porozumět problematice mezinárodních obchodních a finančních transakcí. Právo mezinárodního obchodu se zabývá třemi rovinami regulace právních vztahů v oblasti mezinárodního obchodu: úpravou mezi státy při vytváření rámce pro realizaci mezinárodního obchodu, úpravou mezi státem a podnikatelem realizujícím zahraničně obchodní činnost na jeho území, úpravou vztahů mezi mezinárodními obchodníky. Cílem tohoto předmětu je porozumět všem třem rovinám právní regulace. Po absolvování tohoto kursu bude student schopen porozumět právní regulaci mezinárodního obchodu, právní regulaci mezinárodní obchodní transakce, formulovat jednoduché smlouvy či smluvní podmínky. Bude schopen vytvořit na základě zadání jednoduchou smlouvu. Bude schopen řešit vzorové případy z oblasti mezinárodního obchodního styku.
Osnova
  • Tři roviny úpravy mezinárodního obchodu. Vybrané otázky mezinárodního ekonomického práva. Právo EU - vybrané otázky právní regulace vnějších obchodních vztahů. Mezinárodní obchodní transakce, jejich právní režim, řešení sporů. Lex mercatoria. Mezinárodní koupě a prodej: rozbor Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Mezinárodní výměna zboží na základě smlouvy o směně. Mezinárodní dodávka investičních celků a smluvní ošetření transakce. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní přeprava zboží. Zvláštní finanční transakce (mezinárodní leasing, mezinárodní factoring, mezinárodní forfaiting).
Literatura
    doporučená literatura
  • Schwenzer, I., Fountoulakis, Ch., Dimsey, M. International Sales Law
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 549 s. ISBN 9788073575625. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Samostudium. Cvičení. Projektová práce. Analýza případů.
Metody hodnocení
Ukončení: kombinovaná zkouška; písemný test - klauzurní práce osvědčující pochopení materie a získané dovednosti. Student postupuje k ústní části jen v případě, kdy získal příslušný počet bodů v klauzurní práci. Struktura testu je uvedena v e-learningové osnově, v organizační části. Zkouška zahrnuje celou problematiku obsaženou v MPOZk a MPOZ.
Navazující předměty
Informace učitele
Podrobný obsah zkoušky je uveden v interaktivní osnově k předmětu v úvodu k prvé přednášce.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP724Zk