MP804Z Trestní právo III - seminář

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (cvičící)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (cvičící)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP804Z/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 257, E. Brucknerová
MP804Z/02: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 257, M. Hrušáková
MP804Z/03: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 148, E. Brucknerová
MP804Z/04: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 15:05–16:35 131, J. Kuchta
MP804Z/05: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 15:05–16:35 131, J. Kuchta
MP804Z/06: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 8:00–9:30 148, J. Provazník
MP804Z/07: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 8:00–9:30 148, J. Provazník
MP804Z/08: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 9:35–11:05 208, J. Provazník
MP804Z/09: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 9:35–11:05 208, J. Provazník
MP804Z/10: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 124, J. Provazník
MP804Z/11: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 148, J. Provazník
MP804Z/12: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 133, V. Kalvodová
MP804Z/13: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 133, V. Kalvodová
MP804Z/14: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 15:05–16:35 129, M. Fryšták
MP804Z/15: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 15:05–16:35 129, M. Fryšták
MP804Z/16: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou lichou středu 16:40–18:10 124, M. Fryšták
MP804Z/17: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 258, M. Fryšták
MP804Z/18: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 131, M. Hrušáková
MP804Z/19: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 131, M. Hrušáková
MP804Z/20: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 124, M. Hrušáková
MP804Z/21: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 124, M. Hrušáková
MP804Z/22: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 131, M. Hrušáková
MP804Z/23: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 131, M. Hrušáková
MP804Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fryšták
MP804Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fryšták
Předpoklady
NOW ( MP804Zk Trestní právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je osvojení si pojmu, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva procesního a trestního řízení. Student si osvojí formy trestního řízení, postavení subjektů trestního řízení a otázky dokazování jakožto těžiště trestního procesu. Dále se výuka bude zaměřovat na stádia trestního řízení, zvláštní způsoby řízení, opravné prostředky, mezinárodní justiční spolupráci, vykonávací řízení. Výklady budou provázeny vhodnými praktickými příklady, které budou podrobněji rozpracovány v rámci cvičení.
Osnova
  • Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, dokazování, rozhodnutí v trestním řízení, přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, veřejné a neveřejné zasedání, opravné řízení, zvláštní způsoby řízení, mezinárodní justiční spolupráce, vykonávací řízení.
Literatura
  • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář. Edited by Jaroslav Fenyk - Ladislav Smejkal - Irena Bílá. 2., podstatně přepracovan. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xviii, 251. ISBN 9788075529657. info
  • FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 927 s. ISBN 9788074787508. info
  • Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních : komentář. Edited by Miroslav Kubíček - Přemysl Polák. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. xxxii, 106. ISBN 9788074783890. info
  • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
  • SOLNAŘ, Vladimír a Jaroslav FENYK. Systém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009. 157, 502. ISBN 9788025440339. info
  • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
Výukové metody
Semináře jsou vedeny interaktivní formou. Studenti společně s vyučujícím probírají jednotlivé předem připravené příklady z praxe a zaujímají k nim a k jejich aspektům stanovisko. Vyučující reaguje na tyto projevy tak, že upozorňuje na možné nesprávné postupy a přístupy při jejich řešení a nabízí alternativní možnosti.
Metody hodnocení
Výuka je tvořena přednáškami a semináři, ukončena zápočtem. Podmínky zápočtu: reference z hlavního líčení, účast na seminářích, písemný zápočtový test (seminární práce pro ISP)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.