MV218K Právní dějiny na území Slovenska

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Alica Křápková (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV218K/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Út 18:15–19:45 034, K. Schelle, L. Vojáček
MV218K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vojáček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět Právní dějiny na území Slovenska podává výklad vývoje státního zřízení, pramenů práva a důležitých právních institutů na Slovensku od počátků státního života až do roku 1992 s větším akcentem na období do vzniku společného československého státu v roce 1918. Představuje komplementární disciplínu k Českým a československým právním dějinám, která srudentům umožní vnímat české právní dějiny v širším kontextu středoevropského vývoje a zároveň si lépe uvědomit odlišnou podobu právních řádů, platných v obou částech monarchie v 19. století a pak recipovaných do Československa.
Student po absolvování by měl:
znát vývoj práva na území své vlasti (pro slovenské studenty) ;
pochopit společné rysy a odlišnosti ve vývoji státní organizace dvou sousedních středoevropských států ve středověku;
pochopit společné rysy a odlišnosti ve vývoji práva dvou sousedních středoevropských států ve středověku;
uvědomit si odlišnosti vývoje státní organizace dvou součástí společného soustátí na počátku novověku a v 19. století;
uvědomit si odlišnosti vývoje práva dvou součástí společného soustátí na počátku novověku a v 19. století;
pochopit příčiny odlišného uherského přístupu k ústavě;
poznat příčiny a uvědomit si odlišnosti uspořádání státního aparátu a práva na Slovensku v ČSR.
Osnova
 • 1. Úvod, vznik státu na území Slovenska. Periodizace. Počátky uherského státu (patrimoniální stát do konce 13. století.
 • 2. Uherský stát do roku 1848.
 • 3. Uherské právo do roku 1848.
 • 4. Instituty uherského práva I. – obecné pojmy, práva osob, rodinné právo.
 • 5. Instituty uherského práva II. – věcná práva, dědické právo, závazkové právo.
 • 6. Instituty uherského práva III. – procesní a trestní právo.
 • 7. Státoprávní aspekty v revoluci 1848 – 1849.
 • 8. Ústavní vývoj v letech 1848 – 1918.
 • 9. Vývoj uherského práva v letech 1848 – 1918.
 • 10. Slovensko v Československu 1918 – 1939.
 • 11. Slovenský stát 1939 – 1945.
 • 12. Postavení Slovenska v Československu v letech 1945 – 1992.
 • 13. Závěrečné kolokvium.
Literatura
  povinná literatura
 • SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Právní dějiny na území Slovenska. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 450 s. Právo. ISBN 978-80-87071-43-4. info
  doporučená literatura
 • Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef. Právne dejiny Slovenska I. 9. storočie - 1918 : (pracovné zošity). Bratislava : BVŠP a Univerzita Komenského, 2005.
 • Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef. Právne dejiny Slovenska II. Od roku 1918 :(pracovné zošity). Bratislava : BVŠP a Univerzita Komenského, 2006. 84 s. ISBN 8071602043
 • VOJÁČEK, Ladislav, Jozef KOLÁRIK a Tomáš GÁBRIŠ. Československé právne dejiny (1918-1992) : text a pramene. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2011. 424 s. ISBN 9788089447428. info
 • ŠVECOVÁ, Adriana a Tomáš GÁBRIŠ. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 267 s. ISBN 9788073801618. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena kolokviem (esej).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.