MV925K Právotvorba územní samosprávy

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Brož (pomocník)
Garance
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 040
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV925K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 040, S. Kadečka
MV925K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Kadečka
Předpoklady
! MV925Z Právotvorba územní samosprávy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu:
zná základní teoretické a praktické poznatky z oblasti právotvorby obcí a krajů (tedy tzv. místního a regionálního práva), její historická východiska i právní úpravu v okolních evropských státech;
je schopen porozumět a vysvětlit souvislosti a vztahy mezi národním, regionálním a místním právem;
dovede vhodně aplikovat právní předpisy na různé příklady z praxe a umí navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případových studií;
umí na základě teoretických poznatků navrhnout jednoduchý místní/regionální právní předpis;
je schopen metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků argumentovat zákonnost či nezákonnost místních a regionálních právních předpisů.
Osnova
 • Právní základy postavení územní samosprávy v ČR. Právotvorba územní samosprávy v demokratickém právním státě. Historický vývoj právotvorby územní samosprávy na území dnešní ČR. Právní předpisy obcí v ČR - nařízení obcí, obecně závazné vyhlášky obcí (jejich zákonné zakotvení, proces přijímání a jednotlivá zmocnění). Právní předpisy krajů v ČR - nařízení krajů, obecně závazné vyhlášky krajů (jejich zákonné zakotvení, proces přijímání a jednotlivá zmocnění). Státní dozor nad právotvorbou obcí a krajů – východiska, právní úprava a veřejnosprávní praxe. Aktuální problémy české veřejnosprávní praxe spojené s realizací právotvorné pravomoci územní samosprávy a aktuální vývoj právní úpravy. Judikatura Ústavního soudu ve věci právních předpisů územní samosprávy. Právotvorba územní samosprávy v okolních evropských státech.
Literatura
  povinná literatura
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 s. 753. ISBN 978-80-7201-690-7. Knihovní záznam. info
 • Ústavní soud. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu. Praha : C. H. Beck, 1993 - 2019 (http://nalus.usoud.cz).
  doporučená literatura
 • GROSPIČ, Jiří a Karel SVOBODA. Místní právní předpisy a jejich tvorba. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005. 138 s. ISBN 8024508923. info
 • KADEČKA, Stanislav, Petr HAVLAN a Kateřina VALACHOVÁ. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). In Spisy Právnické fakulty MU č. 388 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 598 s. ISBN 978-80-210-4784-6. URL info
 • KADEČKA, Stanislav. Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 437 s. Beckovy Texty zákonů s komentářem, TZK50. ISBN 80-7179-918-1. URL info
 • SKULOVÁ, Soňa, Zdeněk KOUDELKA, Vojtěch ŠIMÍČEK, Pavel BLAŽEK, Ilona SCHELLEOVÁ, Libor NEDOROST, Karel SCHELLE a Ivana PAŘÍZKOVÁ. K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). Edited by Petr Průcha. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. ISBN 8021017511. info
 • KADEČKA, Stanislav. Obecní zřízení v České republice. In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. s. 3-81, 89 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7. URL info
 • VEDRAL, Josef. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xv, 861. ISBN 9788071795971. info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 4. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 486 s. 818. ISBN 978-80-7201-760-7. info
 • ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva : pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xv, 176. ISBN 9788074001628. info
 • Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Edited by Aleš Gerloch - Jan Kysela. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 387 s. ISBN 9788073572877. info
 • KRÁĽ, Ján. Legislatíva : teória a prax. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. 236 s. ISBN 8071601563. info
  neurčeno
 • KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 364 stran. ISBN 9788075527196. info
 • KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2017. 353 s. komentáře, 2017/3075. ISBN 978-80-7552-862-9. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse, skupinové projekty, domací práce, studium literatury
Metody hodnocení
Podmínkami pro udělení kolokvia jsou 1. aktivní účast na seminářích, 2. aktivní práce na zvoleném skupinovém seminárním projektu, jeho dokončení a ústní obhajoba (zahrnující též prověření všeobecných znalostí v oblasti právních předpisů územní samosprávy).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/MV925K