MP611Z Právo Evropské unie I - výběrový dovednostní seminář

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP611Z/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 18:15–19:45 025, D. Sehnálek
Předpoklady
! NOWANY ( MP609Z Právo EU I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26
Mateřské obory
Cíle předmětu
Smyslem dvousemestrálního předmětu Právo EU I a II je poskytnout studentům znalosti o tomto oboru, které zahrnují vývoj ES a EU od vzniku po současnost, institucionální právo, pojem a podstatu unijního práva včetně vztahu k právu vnitrostátnímu a tzv. materiální unijní právo, tedy právní úpravu jednotného vnitřního trhu Evropské unie se vším, co s ní souvisí. Hlavním cílem předmětu Právo EU I je pochopení nadstátního charakteru EU, jejího práva a především postavení práva EU ve sféře českého právního řádu. Vše je zkoumáno a vyučováno v kontextu dynamiky současného vývoje (Lisabonská revizní smlouva). Rozhodující důraz je kladen na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, kterou mají studenti pochopit jako rovnocenný pramen právní úpravy. Specifikem předmětu Právo Evropské unie I - výběrový dovednostní seminář potom je větší důraz na aktivní přístup studenta ke studiu, detailnější rozbor probírané problematiky a větší zohlednění dovednostní složky předmětu. Ve větší míře bude zohledněna recepce pravidel a zásad aplikace unijního práva českými soudy a probrány budou i základy práce s odbornými právními informačními systemy, v nichž lze nalézt informace o unijním právu (zejména Eurlex).
Osnova
  • Historie a vývoj evropské integrace. Vznik trojice Evropských společenství. Metody a formy integrace, nastátnost. Evropská unie jako specifická entita. Organizační výstavba Unie. Tzv. Institucionální právo. Zřizovací smlouvy jako ústava Unie. Pojem práva EU - právo primární, právo sekundární. Prameny, zásady jeho koexistence s právem členských států (zásady přednosti a přímého účinku). Recepce zásad aplikace unijního práva soudy členských států. Úloha Soudního dvora Evropské unie při tvorbě a aplikaci práva. Vynutitelnost práva EU. Práce s informacemi a právními informačními systémy unijního práva.
Literatura
    povinná literatura
  • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2010. 301 s. ISBN 9788087212608. info
Výukové metody
semináře zaměřené na judikaturu Soudního dvora EU, práce s právními informačními systémy
Metody hodnocení
povinná aktivní účast na seminářích, zpracování eseje a její prezentace, písemný zápočtový test (v elektronické podobě)
Informace učitele
Předmět představuje rozšíření a alternativu k předmětu MP609Z Právo Evropské unie I. Je zamýšlen jako elitní seminář pro studenty, kteří mají hlubší zájem o právní aspekty evropské integrace. Přednášky jsou společné s výše uvedený předmětem. Rozšířena je pouze časová dotace seminářů, což umožní probrat látku, na kterou v běžném kurzu není dostatečný časový prostor.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:09, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému