DO2OBCH2 Obchodní korporace II

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět tematicky a zacílením navazuje na předmět DO1OBCH2 Obchodní korporace I. Stejně jako on se zaměřuje na jednu z povinných profilových oblastí obchodního práva (obchodní korporace a obchodní závazky) v pojetí tohoto studijního programu. Jeho cílem je prohloubit úroveň znalostí nad rámec magisterského studia, jak co do hloubky, tak šíře porozumění. Cílem je hlubší pochopení podstaty korporačního práva a zásad, které jej ovládají, jako základu pro schopnost řešení i složitých případů, konkrétně zejména v oblasti vnitřní struktury, řídících a kontrolních procesů, jednání orgánů, postavení členů volených orgánů, včetně otázek odměňování a odpovědnosti.
Výstupy z učení
Student by měl porozumět základním východiskům korporačního práva na hlubší úrovni než v magisterském studiu. Měl by být schopen řešit i nejsložitější případy při chápání základních zásad, které korporačního právo ovládají, a to zejména v oblasti vnitřní struktury, řídících a kontrolních procesů, jednání orgánů, postavení členů volených orgánů, včetně otázek odměňování a odpovědnosti.
Osnova
  • Probíraná témata se budou týkat zejména v oblasti vnitřní struktury, řídících a kontrolních procesů, jednání orgánů, postavení členů volených orgánů, včetně otázek odměňování a odpovědnosti.
Literatura
  • Aktuální publikace a soudní rozhodnutí dle zadání lektora (Current publications and court decisions according to the lecturer's assignment)
Výukové metody
Výukové metody jsou variabilní a určuje je především téma. Standardně se předpokládá teoretická příprava (četba zadané literatury) a navazující diskuse s prezentacemi studentů. U úžeji vymezených témat jsou možné variace, které budou studentům dopředu oznámeny (práce na písemném výstupu, zapojení do výzkumné skupiny, prezentace na veřejném odborném fóru).
Metody hodnocení
Metody hodnocení závisí na metodách výuky, které jsou variabilní a závisí na popisu v konkrétní časovém období. Obvykle se předpokládá domácí práce (četba) a účast na skupinovém projektu s prezentací, jejíž kvalitu ověřují učitelé předmětu. U specifických témat přichází v úvahu hodnocení příslušného písemného výstupu (esej, odborná analýza).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.