BLKKB0422c Klinická biochemie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
5. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (přednášející)
RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Dobrovolná (cvičící)
RNDr. Pavla Hložková (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Gregorovičová
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 11:00–11:50 Webová stránka LF - rozvrh, Pá 5. 4. 11:00–12:40 Webová stránka LF - rozvrh, St 5. 6. 13:00–14:40 Webová stránka LF - rozvrh
Předpoklady
BLKKB0321c Klinická biochemie I
absolvování předmětu Klinická biochemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. Základy indikace a interpretace laboratorních metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám. V praktické části přípravy získat praktické dovednosti takového rozsahu, který umožní snadné zařazení absolventa do pracovních týmů klinických laboratoří.; Po absolvování předmětu bude student schopen: Prakticky provádět a kontrolovat analytické metody a uvolňovat biochemické nálezy; Posoudit správnost mimolaboratorního preanalytického postupu; Vyhodnotit kvalitu analytického vzorku; Používat laboratorní informační systém; Znát a dodržovat zásady správné laboratorní práce v preanalytickém, analytickém a postanalytickém procesu;
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- Prakticky provádět a kontrolovat analytické metody a uvolňovat biochemické nálezy;
- Posoudit správnost mimolaboratorního preanalytického postupu;
- Vyhodnotit kvalitu analytického vzorku;
- Používat laboratorní informační systém;
- Znát a dodržovat zásady správné laboratorní práce v preanalytickém, analytickém a postanalytickém procesu;
Osnova
  • Praktické dovednosti; Příjem a identifikace biologického materiálu – papírová a elektronická žádanka, čarové kódy, čtečky a tiskárny čarových kódů; Laboratorní informační systém – jednotlivé moduly LIS, způsoby on-line a of-line komunikace, pipetovací listy, tiskové sestavy a výstupy, systém kontroly, supervize, vykazování výkonů, sledování ekonomiky; Příprava analytických vzorků – odběrové nádobky, centrifugace, rozpipetován, třídění; Práce s automatickými biochemickými analyzátory – chemické parametry metod, příprava reagencií, sledování průběhu reakce, lag-fáze, linearita, vyčerpání substrátu; Chemické a morfologické vyšetření moče – manuální a automatizovaný provoz; Měření osmolality séra a moče, roztoků iontů, glukózy a močoviny – výpočty osmolality; Měření parametrů AB metabolismu a krevních plynů (pH,pCO2,pO2), vliv vzduchových bublin na měřené parametry; Elektroforéza bílkovin na agaróze, denzitometrie, imunofixace; HPLC – příprava vzorků; Atomová absorpční spektrofotometrie – stanovení Mg plamenovou technikou, stanovení Cu elektrotermickou atomizací; Morfologické vyšetření mozkomíšního moku – kvantitativní cytologie v komůrce, zhotovení cytospinového preparátu; Biochemické vyšetření mozkomíšního moku, spektrofotometrická křivka; Systém interní a externí kontroly kvality – Westgardova pravidla, provádění, hodnocení; Dokumenty správné laboratorní práce a systému řízení kvality podle norem ISO;
Literatura
  • DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-7788-1. info
Výukové metody
samostatné řešení úloh z analytické části předmětu za použití analyzátorů, přístrojů a laboratorních zařízení ve výukové laboratoři i v rutinním provozu klinické laboratoře; Vypracování protokolu s naměřenými hodnotami, jejich vyhodnocením a závěrem; Průběžné sledování plnění zadaných úkolů, případné korekce, opravy a vyhodnocení lektorem;
Metody hodnocení
zápočet na základě aktivní účasti na praktických cvičeních, vypracovaných protokolů a ověření získaných znalostí a praktických dovedností;
Další komentáře
Všechny formy kontaktní výuky předmětu vyjma přednášek jsou povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.