BRRO0321p Radiační ochrana - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Borek (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Borek
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRTP0222p Předpisy ioniz. zář.II - př. && BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př && BRZB0211p Zákl. biofyziky - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Radiační ochrana navazuje na předměty Radiologická fyzika, Přístroje radiologické techniky. Je nezbytná pro výuku odborných předmětů a vlastní praxi radiologického asistenta. Předmět poskytuje ucelený pohled na základní principy ochrany před zářením. Zabývá se problematikou zabezpečování jakosti na všech radiologických pracovištích. Studenti se seznámí s principy a zásadami radiační ochrany, především osobní za účelem minimalizace radiační zátěže a rizik z ní plynoucích. Obeznámí se s biologickými účinky záření a jejich aplikování v léčbě radioterapií.
Výstupy z učení
Absolvent dokáže interpretovat a aplikovat všechny podstatné zákony, pravidla, omezení a doporučení pro aplikaci ionizujícího záření ve vztahu k nemocným i pracovníkům, bude schopen podle své specializace sledovat, vyhodnocovat kvalitativní standardy pracoviště. Seznámí se a bude schopen porozumět předmět zabezpečováníízení jakosti, s legislativními stránkami řízení jakosti, s vlivem psychologie na řízení jakosti, s programem zabezpečování jakosti v radiodiagnostice, s programem zabezpečování jakosti v radioterapii a s programem zabezpečování jakosti v nukleární medicíně.
Osnova
 • 1. Fyzikální základy radiační ochrany –veličiny a jednotky, zevní a vnitřní ozáření 2. Monitorování v radiační ochraně 3. Biologické účinky záření – stochastické a nestochastické účinky, vztah dávky a účinku 4. Principy a kriteria radiační ochrany 5. Radiační nehody a havárie 6. Přírodní radioaktivita a problematika radonu včetně dozimetrie 7. Základy osobní dozimetrie a její zákonné předpisy 8. Předmět zabezpečování řízení jakosti, vývoj řízení jakosti 9. Problematika jakosti, pojmosloví úvod 10. Znaky jakosti, jejich klasifikace, transformace, měření a identifikace 11. Systémy řízení jakosti, normativní základy, institucionální základy 12. ISO řady 9000, 14000 a doprovodné normy 13. Prvky motivace pro zvyšování jakosti, nemotivační prvky a jejich odstraňování 14. Využití psychologie v řízení jakosti 15. Program zabezpečování jakosti v radiodiagnostice 16. Program zabezpečování jakosti v radioterapii 17. Program zabezpečování jakosti v nukleární medicíně
Literatura
 • SÚJB : Vyhláška č.214/1997
 • Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii, SÚJB červen 1998, březen 1999
 • Council Directive 84/466 Euroatom - J.O.L. 265 of 5/10/84
 • Quality Assurace in Radiotherapy, 1991
 • Council Directive 96/92 Euroatom - J.O.L. 159 of 29/6/96
 • Council Directive 97/43 Euroatom - J.O.L. 180 of 30/6/97
 • Quality standards in nuclear medicíně, IPS: Report 65, 1992
 • Zákon č.18/1997 sb.
 • Principy a praxe radiační ochrany. Edited by Vladislav Klener. 1. vyd. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. 619 s. ISBN 8023837036. info
 • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
 • ŠEDA, Josef. Dozimetrie ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 418 s. info
Výukové metody
Základem výuky jsou přednášky.
Metody hodnocení
Přítomnost na výuce je nezbytná. Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.