BSAP0422p Psychoterapie a aplikovaná psychologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
15/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jana Severová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BZPS0121p Psychol.a zdr.psych -př. || BSPS0121p Psychol.a zdr.psych -př.
Výuka je v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
-Seznámit studenty se základy psychoterapeutických směrů a jejich aplikace u různých psychických onemocnění a problémů.
Výstupy z učení
- Studenti budou schopni se orientovat v základních směrech psychoterapie a jejich užití v psychoterapii pacientů.
Osnova
  • Psychoterapie - definice. Klíčové faktory v psychoterapii. Směry, školy a systémy v psychoterapii. Základní psychoterapeutické směry 20. století. Psychoanalýza - Freud, Adler, Jung. Behaviorální psychoteraspie - KBT,. Humanistická psychoterapie. Terapie zaměřená na klienta. Transakční analýza. Gestallt psychoterapie. Psychoterapie v dětství, rodinná terapie. Psychoterapie u konkrétních diagnos: demence, toxikománie, neurózy, psychózy, následky organických onemocnění CNS, poruchy osobnosti, mentálníí retardace, poruchy školních dovedností, poruchy řeči a jazyka, poruchy spánku, poruchy chování, poruchy autistického spektra.
Literatura
    doporučená literatura
  • KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 stran. ISBN 9788021044340. info
  • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Dynamika psychopatologie u prvních epizod schizofrenie. In Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, s. r. o., 2006. s. 21 - 21, 1 s. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 444 s. ISBN 80-7178-496-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava, sebe-zkušenostní cvičení, nácvik komunikačních dovedností.
Metody hodnocení
Pro kolokvium je nutné absolvování výuky v plném rozsahu. Kolokvium probíhá formou písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.