BTKR0644c Klinická rehabilitace binokulárního vidění IV-cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/9. 135. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Mgr. Marcela Dostálková (cvičící)
PhDr. Hana Fraitová (cvičící)
Mgr. Andrea Košťálová (cvičící)
Mgr. Kateřina Malá (cvičící)
Bc. Eva Modlingerová (cvičící)
Mgr. Renáta Papcunová (cvičící)
Jarmila Stehlíková (cvičící)
Mgr. Zuzana Štěrbová (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Fraitová
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BTKR0543p Rehab. binokul. vidění III-p && BTKR0543s Rehab. binokul. vidění III-s && BTKR0543c Rehab. binokul. vidění III-cv.
BTKR0543p && BTKR0543s && BTKR0543c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klinická rehabilitace binokulárního vidění je souhrnem metod postupů pro nápravu a upevnění binokulárních funkcí. Student se seznámí s metodikou, kterou následně prakticky procvičuje. Mezi poruchy jednoduchého binokulárního vidění patří strabismus (šilhání) a amblyopie (tupozrakost). Strabismus se léčí brýlemi, okluzí a pleoptikou (léčba amblyopie), operací a ortoptikou (obnova binokulárního vidění). Paralytický strabismus vzniká obrnou okohybných nervů, svalů nebo poruchou CNS. Obrna se rovněž projevuje úchylkou oka a poruchou binokulárního vidění. Po skončení tohoto souboru cvičení bude student schopen definovat termín jednoduché binokulární vidění. Bude znát všechny jeho složky a bude vědět jaké faktory ovlivňují správný vývoj jednoduchého binokulárního vidění. Student se seznámí i s poruchami jednoduchého binokulárního vidění jako je suprese, amblyopie a anomální retinální korespondence. Student bude rozumět i pojmu strabismus a bude znát jeho typy a příčiny.
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu:
- vědomosti o diagnostických metodách a o možnostech konzervativní léčby strabismu – pleoptice a ortoptice – i o chirurgické léčbě.
Osnova
  • Probíhá na školících ortoptických ambulancích. V návaznosti na probíraná témata v teoretické výuce budou demonstrovány a nacvičovány základní terapeutické ortoptické a pleoptické postupy. Studenti budou vedeni k samostatnosti.
Literatura
  • LAMBERT, Scott R. a Christopher J. LYONS. Taylor and Hoyt's pediatric ophthalmology and strabismus. 5th edition. Edinburgh: Elsevier, 2017. xvi, 1044. ISBN 9780702066160. info
  • KAUFMANN, Herbert a Heimo STEFFEN. Strabismus. Edited by Joachim Esser - Julia Fricke - Christoph Friedburg - Dieter Friedburg. 4. vollständig überarbeite. New York: Thieme, 2012. 659 stran. ISBN 9783131297242. info
  • HROMÁDKOVÁ, Lada. Šilhání. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN 9788070135303. info
  • AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie a strabismus - Choroby sítnice a zrakového nervu. In Kuchynka P. a kol. Oční lékařství. Praha: Grada, 2007. s. 674-682. ISBN 978-80-247-1163-8. info
  • KOLÍN, Jan. Oční lékařství. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 109 s. ISBN 9788024613253. info
  • KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. [40], 768. ISBN 9788024711638. info
  • DIVIŠOVÁ, Gabriela. Strabismus. 2., upr. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s. ISBN 8020100377. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.