MFVZ091 Veřejné zdravotnictví

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MFPL071 Preventivní lékařství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejné zdravotnictví (VZ) vychází z předpokladu, že zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě, informace o mnoha dalších oblastech. Studenti se učí využívat jak výsledků sociálního lékařství a dalších příbuzných oborů (hygiena, epidemiologie, preventivní lékařství, zdravotní výchova a podpora zdraví, sociologie, psychologie, filozofie, historie apod.), tak metody a poznatky zejména věd o řízení, práva, legislativy, medicínské informatiky, zdravotnické ekonomie a sociální psychologie. K důležitým společným obsahovým prvkům výuky patří informace o zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek organizační soustavy zdravotnictví. Významnou oblastí výzkumné práce ve VZ je také hodnocení dostupnosti, ekvity, účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student:
- umí vysvětlit pojem veřejné zdravotnictví;
- zná základní teoretická východiska i praxi veřejného zdravotnictví;
- dokáže využít znalosti jiných oborů (epidemiologie, ekonomiky zdravotnictví a ostatních sociálních věd) ke studiu zdravotní politiky, plánování a financování zdravotnických služeb;
- je schopen aplikovat získané multidisciplinární znalosti při hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.
Osnova
 • Tematické zaměření přednášek:
 • 1. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví.
 • 2. Systém péče o zdraví, zdravotnický systém, moderní orientace medicíny.
 • 3. Hodnocení zdravotní situace, zdroje dat, základní ukazatele.
 • 4. Aktuální zdravotní situace v ČR.
 • 5. Demografie, základní ukazatele demografické statistiky, demografický vývoj v ČR.
 • 6. Soustava zdravotnické statistiky. Statistika nemocnosti, statistika úmrtnosti.
 • 7. Epidemiologie, zaměření, obsah, metody.
 • 8. Hlavní determinanty zdraví.
 • 9. Demografický tranzit a epidemiologická transformace.
 • 10. Sociální determinanty zdraví a inekvita ve zdraví.
 • 11. Zdravotnictví, zdravotnické služby a jejich kategorizace.
 • 12. Zdravotní potřeba a spotřeba zdravotnických služeb.
 • 13. Ekonomika zdravotnictví, přehled.
 • 14. Příčiny růstu výdajů na zdravotní péči.
 • 15. Trh a zdravotní péče (tržní selhání).
 • 16. Základní typy zdravotnických systémů.
 • 17. Financování zdravotnictví.
 • 18. Východiska a základní principy zdravotního pojištění.
 • 19. Hodnocení zdravotnických služeb.
 • 20. Souhrnné hodnocení činnosti zdravotnického systému.
 • 21. Zdravotní politika.
 • 22. Zdroje a východiska evropské zdravotní strategie. Program Zdraví 2020.
 • 23. Prevence a její překážky.
 • 24. Zdravotní výchova. Zdravotní gramotnost.
 • 25. Úloha práva v péči o zdraví.
Literatura
  povinná literatura
 • ČELEDOVÁ, Libuše a Jan HOLČÍK. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Vydání první. Praha: UK, Nakl. Karolinum, 2017. 203 stran. ISBN 9788024638096. DOSTUPNÉ Z: https://ezdroje.muni.cz/
  doporučená literatura
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0. info
 • JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 294 s. ISBN 9788073675929. info
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 9788087192153. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Požadavky k získání kolokvia: Prezentace zadaného tématu z oblasti Veřejného zdravotnictví (práce ve dvojicích) a následná diskuse o tématu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.