CJp307 Didaktika českého jazyka a literatury pro střední školy

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radim Ošmera (přednášející)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyková složka předmětu je zaměřena na poznání a osvojení metodických postupů a forem práce s jazykovým materiálem a s texty v podmínkách středoškolské výuky mateřskému jazyku. Literární složka předmětu představuje vybrané metodické postupy při práci s literárním textem na střední škole. Dále se zaměřuje na učební materiály – učebnice a čítankové antologie Cílem předmětu je seznámit studenty s podobami didaktické transformace jazykového a slohového učiva na střední škole, s využitím učebních materiálů a způsoby práce s celým spektrem obsahu učiva literární složky předmětu na střední škole.
Výstupy z učení
Student se seznámí s obsahem jazykového a slohového učiva na střední škole a získá dovednost sestavit přípravu na výukovou jednotku, získané dovednosti dokáže aplikovat se zřetelem na efektivní expozici nového učiva, motivaci a evaluaci výukového procesu. Student se seznámí se spektrem učebních materiálů pro výuku literatury na střední škole. Bude schopen přizpůsobit učební materiály konkrétním výukovým záměrům. Student dokáže aplikovat adekvátní metodické postupy při práci s uměleckou literaturou i literární faktografií ve výuce literatury na střední škole.
Osnova
 • Český jazyk: 1. Obsah vyučování jazyka a slohu na střední škole. 2. Metody a formy výuky jazyka a slohu, organizace vyučovací hodiny. 3. Typy hodin jazykového a slohového vyučování. 4. Příprava hodiny jazykového nebo slohového vyučování. 5. Motivace, zpětná vazba. 6. Doplňující materiály: texty k procvičování stylizačních dovedností, texty k vyvození učiva, didaktické hry. 7. Témata slohových cvičení, témata slohových prací a oprava nedostatků v písemných a ústních projevech žáků. 8. Vyučování jednotlivým tematickým celkům - výstupy studentů a jejich rozbor. 9. Srovnání různých typů učebnic, diskuse o jejich koncepci. Literatura: 1. Interpretace textu a základní otázky její praktické aplikace. 2. Seznámí se spektrem současných učebnic pro střední školy. 3. Adaptace učebních materiálů na konkrétní koncepci a vzdělávací strategii předmětu, možnosti koncipování vlastních učebních materiálů. 5. Didaktická interpretace ve spojení s tradičními i alternativními výukovými postupy, příprava a řízení literárně komunikačního procesu v podmínkách střední školy. 6. Vlastní tvorba jako cesta k rozumění literatuře.
Literatura
  povinná literatura
 • NEZKUSIL, Vladimír. Nástin didaktiky literární výchovy : (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií) : z praxe pro praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. 165 s. ISBN 8072901605. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování :didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN vyd. 1. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 80-85937-47-6. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Komunikační a slohová výchova. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1998. 226 s. ISBN 80-85866-32-3. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
  neurčeno
 • VALA, Jaroslav. Poezie, studenti a učitelé. Olomouc: UP v Olomouci, 2013.
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Slohové vyučování. In Slohové vyučování. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-210-1006-1. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh : malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 8071870374. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář Metody: aktivní práce studentů s učebními materiály a jejich modifikace, řešení modelových výukových situací, diskuse nad odbornými otázkami oboru
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zkouška Požadavky na ukončení předmětu: zpracování uceleného výukového bloku prezentujícího jazykové a literární učivo libovolného ročníku střední školy
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJp307