CJp311 Kapitoly z didaktiky literární výchovy pro střední školy

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje teoretické základy didaktiky výuky literatury o problematiku výuky literatury na střední škole, zabývá se otázkami cílů předmětu, obsahu a jeho strukturace a především otázce metod. Studenti porozumí literárněvýchovnému procesu ve výuce literatury na střední škole jak v obecné rovině, tak v pojetí kurikula, porozumí problematice interpretačních a výukových metod ve výuce literatury, roli slovesné tvořivosti, funkcím a metodám hodnocení.
Výstupy z učení
Student dokáže vysvětlit a zhodnotit pojetí výuky literatury na střední škole v obecné rovině i v kurikulárních dokumentech, vysvětlit základní problematiku uplatňování tradičních a moderních, aktivizujících výukových metod a forem ve výuce literatury, roli tvořivosti a kritického myšlení ve výuce literatury, dokáže odůvodňovat metody hodnocení a klasifikace.
Osnova
 • 1. Názory na vyučování literatury na střední škole v minulosti. 2. Pojetí cílů a učiva literární výchovy v platných vzdělávacích programech. Cíle a obsah literárního vyučování v kurikulu. 3. Konkretizace předmětu ve školních programech, pojetí maturitní zkoušky. 4. Modely literární výchovy, metodické systémy vyučování literatuře z pohledu současné teorie vyučování literatuře. 5. Metodologie výuky literatury na střední škole. Klasifikace výukových metod. 6. Vztah metod a fází běžných typů hodin literární výchovy. 7. Specifičnost didaktické interpretace textu, interpretace jako řešení problémové situace. 8. Interpretační metody a postupy na střední škole, typologie problémových úloh. 9. Příklady problémových úloh – vztah obecného a konkrétního. 10. Zapojení studentů do výukového procesu, vrstevnické vyučování, referáty, řízená diskuse. 11. Hodnocení, zkoušení a klasifikace v literární výchově. 12. Výzkumy čtenářství, čtenářské gramotnosti a čtenářské recepce. Výzkumné metody a možné využití výsledků.
Literatura
 • GEJGUŠOVÁ, Ivana. Komplexnost ve výuce literární výchovy. Ostrava: OU, 2008.
 • VALA, Jaroslav. Poezie v literární výchově. Olomouc: UP, 2011.
 • VALA, Jaroslav. Poezie, studenti a učitelé. Olomouc: UP v Olomouci, 2013.
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Literatura ve škole. Plzeň: ZČU v Plzni, 2010.
 • HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Vydání první. Praha: Karolinum, 2014. 179 stran. ISBN 9788024626260. info
 • ZÍTKOVÁ, Jitka a Naděžda SIEGLOVÁ. Handicap and educating pupils with special needs from the viewpoint of language and literary education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6281-8. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • NEZKUSIL, Vladimír. Nástin didaktiky literární výchovy : (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií) : z praxe pro praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. 165 s. ISBN 8072901605. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška Metody: výklad, diskuse nad vybranou problematikou oboru
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zápočet Požadavky na ukončení předmětu: úspěšné absolvování dvou průběžných testů, písemná práce odborně-úvahového charakteru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJp311