DGC006 Teorie a metodologie výzkumu v didaktice geografie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem k východiskům, postupům a metodám výzkumu a zpracování dat a reportování výzkumu v oblasti geografického vzdělávání. Ukazuje specifika tohoto oborového výzkumu, představuje základní tematické oblasti a přístupy relevantní ve výzkumu geografického vzdělávání.
Cílem předmětu je umožnit studentům proniknout hlouběji do problematiky výzkumu v oblasti geografického vzdělávání: a) do výzkumných témat a otázek b) výzkumných metod c) metodologických standardů oboru (velikost výzkumného vzorku, validita a reliabilita) d) zpracování dat a prezentace výsledků.
Po absolvování předmětu studující:
• Na příkladech konkrétních výzkumů popíše a kriticky zhodnotí výzkumná témata a přístupy ve výzkumu didaktiky geografie a dalších oborových didaktik v Česku i v zahraničí.
• Vysvětlí podstatu základních výzkumných metod a technik (kvantitativního i kvalitativního charakteru), posoudí jejich relevanci a omezení ve vztahu k výzkumným tématům didaktiky geografie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studující: • Na příkladech konkrétních výzkumů popíše a kriticky zhodnotí výzkumná témata a přístupy ve výzkumu didaktiky geografie a dalších oborových didaktik v Česku i v zahraničí. • Vysvětlí podstatu základních výzkumných metod a technik (kvantitativního i kvalitativního charakteru), posoudí jejich relevanci a omezení ve vztahu k výzkumným tématům didaktiky geografie.
Osnova
 • 1. Metodologie pedagogiky, psychologie, sociologie a dalších sociálních věd a jejich vztah k metodologii výzkumu v didaktice geografie.
 • 2. Základní pojmy. Předmět. Význam a využití výzkumu v didaktice geografie. Vybrané teorie v geografickém a pedagogicko-psychologickém výzkumu jako východiska empirického zkoumání.
 • 3. Specifika výzkumu v didaktice geografie. Výzkumná témata. Zdroje výzkumu v didaktice geografie: Časopisy, on-line databáze. Instituce.
 • 4. Výzkumné metody a techniky v didaktice geografie (pozorování, rozhovor, dotazník, experiment aj.).
 • 5. Aplikace výzkumných designů ve výzkumu v didaktice geografie (případové studie, akční výzkum, etnografické přístupy, hermeneutika, metaanalýzy aj.). Ukázky a kritické analýzy výzkumů.
 • 6. Mezinárodní komparativní výzkum.
 • 7. Specifika metod sběru, zpracování a analýzy dat ve výzkumu v didaktice geografie. Software.
 • 8. Publikování zprávy z výzkumu. Metodologické standardy výzkumu (validita, reliabilita aj.). Etické aspekty výzkumu v didaktice geografie.
Literatura
  doporučená literatura
 • Studie z časopisů: International Research in Geographical and Environmental Education; Journal of Geography; Geography; Zeitschrift für Geographiedidaktik./Journal of Geography Education; Geography in Higher Education
 • Debates in geography education. Edited by David Lambert - Mark Jones. 1st pub. New York: Routledge, 2013. xvi, 320. ISBN 9780415687799. info
  neurčeno
 • Key methods in geography. Edited by Shaun French - Thomas W. Gillespie - Meghan Cope - N. J. Clifford. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2016. xxx, 722. ISBN 9781446298602. info
 • Geographiedidaktische Forschungsmethoden. Edited by Alexandra Budke - Miriam Kuckuck. Berlin: Lit, 2015. xi, 470. ISBN 9783643131218. info
 • Geography, education and the future. Edited by Graham Butt. 1st pub. New York, N.Y.: Continuum, 2011. xvi, 267. ISBN 9781847064981. info
Výukové metody
teoretická příprava, četba odborné literatury, přednášky, skupinové diskuse, prezentace
Metody hodnocení
Ústní zkouška

Studující stručně představí svůj disertační výzkum, vyjádří se k následujícím bodům a své vyjádření zdůvodní. Ke každému bodu (nebo jeho dílčí součásti) níže uvedené osnovy může ze strany zkoušejícího zaznít vícekrát otázka „Proč?“:
1. Výzkumný problém, výzkumná otázka a cíle výzkumu
2. Příspěvek disertační práce k řešení výzkumného problému
3. Přínos disertační práce studovanému oboru (event. praxi), v čem je práce inovativní
4. Teoretická východiska výzkumu – zastřešení výzkumu obecnějšími sociálněvědními teoriemi a relevantními směry geografického myšlení (vč. dominantních autorů)
5. Mezinárodní research gap, který disertační práce zaplňuje – doložený rešerší literatury
6. Forma disertace (kumulativní – soubor článků, nebo monografie)
7. Obsah jednotlivých výstupů (např. o čem budou pojednávat jednotlivé články v souboru článků, struktura monografie)
8. Metodologie výzkumu rozpracovaná ve formě „work packages“ vč. zdůvodnění výběru výzkumného souboru, konkrétních postupů sběru a analýzy dat
9. Popis dat a data management plan
10. Příklady analýz dat doložené na datech z vlastního výzkumu (event. předvýzkumu)
11. Časový harmonogram výzkumu (Gantt chart), vč. milníků (i dosažených) a výstupů (zejm. článků)
12. Etika výzkumu (souhlas Etické komise pro výzkum, eventuální doložení informovaného souhlasu pro participanty)

Kritéria hodnocení:
Věcná správnost odpovědí
Strukturovanost výkladu
Přesvědčivost argumentace
Opora o odbornou literaturu
Reflexivní přístup
Informace učitele
Bednarz, S. W., Heffron, S., & Huynh, N. T. (2013). A road map for 21st century geography education: Geography education research. Washington: Association of American Geographers.
Butt, G. (2010). Which methods are best suited to the production of high-quality research in geography education? International Research in Geographical and Environmental Education, 19(2), 103-107.


Catling, S. (2010). Sources of evidence for conducting research in geography education. International Research in Geographical and Environmental Education, 19(2), 97–101.


Lambert, D. (2010). Geography education research and why it matters. International Research in Geographical and Environmental Education, 19(2), 83–86.


Roberts, M. (2010). What is “evidence-based practice” in geography education? International Research in Geographical and Environmental Education, 19(2), 91–95.


Williams, M. (2003). Research in geographical education: the search for impact. In R. Gerber (Ed.), International handbook on geographical education (s. 259–272). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.


Williams, M. (Ed.). (1995). Understanding geographical and environmental education. The role of research. London: Cassell.


Studie z časopisů: International Research in Geographical and Environmental Education; Journal of Geography; Geography; Zeitschrift für Geographiedidaktik./Journal of Geography Education; Geography in Higher Education


Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/DGC006