HTP017 Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného cizího jazyka - francouzštiny: 1. Četba cizojazyčné odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru ve vymezeném rozsahu – 100 stránek. 2. Zvládnutí klíčové odborné terminologie v cizím jazyce. 3. Zdokonalení se v základních akademických lingvistických dovednostech, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dosažení minimálně úrovně B1 v receptivních dovednostech. 4. Písemné vypracování strukturovaného životopisu, anotace přečtené literatury – odborného textu, tezí doktorské práce, souhrnu informací o současném zaměstnání, odbornosti, uchazečově doktorském studiu a jeho zaměření.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je doktorand schopen prokázat, že je schopen s porozuměním číst odborný text ve francouzštině, sledovat odborný projev a hovořit o otázkách týkajících se daného oboru a tématu vlastní doktorské práce.
Osnova
  • Písemná část zkoušky: Nejméně týden před konáním ústní části zkoušky student odevzdá mailem garantovi zvoleného cizího jazyka v elektronické písemné podobě následující materiály, vypracované ve francouzštině: - anotaci přečtené literatury – odborného textu s bibliografickými údaji - informaci o tématu doktorské práce - strukturovaný životopis - slovníček klíčové odborné terminologie, tj. vybrané odborné termíny z oblasti . Rozsah každé dílčí položky je minimálně 1 normovaná strana (tj. 1 800 znaků) v elektronické podobě. Ústní část zkoušky: V rámci ústní zkoušky doktorand prezentuje připravovanou doktorskou práci, je ověřena znalost klíčové odborné terminologie ve zvoleném cizím jazyce. Doktorand prokáže, že je schopen komunikovat a rovněž sledovat s porozuměním odborný psaný projev, dokáže prezentovat strukturu své připravované doktorské práce v cizím jazyce.
Literatura
    doporučená literatura
  • DESCOTES-GENON, Ch. a kol. L Exercisier. Grenoble : PUG, 1999.
  • ABBADIE, Ch. a kol. L Expression française écrite et orale. Grenoble : PUG, 2000.
  • FAYET, Michelle. Rédiger sans complexes. Paris: Eyrolles, 2011. 228 s. ISBN 9782212548778. info
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
  • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 463 s. ISBN 8085927748. info
Výukové metody
Samostatné učení, konzultace. Četba.
Metody hodnocení
Splnění písemných požadavků. Ústní zkouška: student prokáže schopnost porozumění odbornému textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/HTP017