HTP019 Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Student si v průběhu studia zvolí jeden ze čtyř jazyků a vykoná z něj zkoušku u příslušného garanta.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Četba cizojazyčné odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru ve vymezeném rozsahu – 100 stránek. 2. Zvládnutí klíčové odborné terminologie v cizím jazyce. 3. Zdokonalení se v základních akademických lingvistických dovednostech, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dosažení minimálně úrovně B1 v receptivních dovednostech. 4. Písemné vypracování strukturovaného životopisu, anotace přečtené literatury – odborného textu, tezí doktorské práce, souhrnu informací o současném zaměstnání, odbornosti, uchazečově doktorském studiu a jeho zaměření. Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného cizího jazyka - ruštiny. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen s porozuměním číst text, sledovat odborný projev a hovořit o otázkách týkajících se daného oboru a vlastní doktorské práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, monografie a články v ruském jazyce; - samostatně se vyjadřovat v ruštině, vést diskusi na odborné téma související s tématem jeho doktorské práce.
Osnova
  • Písemná část zkoušky: Nejméně týden před konáním ústní části zkoušky student odevzdá mailem garantovi zvoleného cizího jazyka v elektronické písemné podobě následující materiály, vypracované ve zvoleném cizím jazyce: 1. anotaci přečtené literatury – odborného textu s bibliografickými údaji 2. informaci o tématu doktorské práce 3. strukturovaný životopis 4. slovníček klíčové odborné terminologie, tj. vybrané odborné termíny z oblasti . Rozsah každé dílčí položky je minimálně 1 normovaná strana (tj. 1 800 znaků) v elektronické podobě. Ústní část zkoušky: V rámci ústní zkoušky doktorand prezentuje připravovanou doktorskou práci, je ověřena znalost klíčové odborné terminologie ve zvoleném cizím jazyce. Doktorand prokáže, že je schopen komunikovat a rovněž sledovat s porozuměním odborný psaný projev, dokáže prezentovat strukturu své připravované doktorské práce v cizím jazyce.
Literatura
  • CSIRIKOVÁ, Marie a Libuše URIEOVÁ. Odborný překlad v praxi : (na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 8086898342. info
  • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
  • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Edited by Jaroslava Ivanová. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 267 s. ISBN 8024404044. info
  • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
  • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé : učebnice pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 269 s. ISBN 8004266630. info
Výukové metody
samostatná práce, konzultace
Metody hodnocení
Zkouška. Student má prokázat, že je schopen s porozuměním číst text, sledovat odborný projev a hovořit o otázkách týkajících se daného oboru a vlastní doktorské práce. 1. Pravidelná příprava během semestru. 2. Ústní zkouška.
Informace učitele
B1 – student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/HTP019