IVc705 Právní souvislosti s poskytování zdravotních služeb

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.6. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Mgr. Lenka Žáková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Právní povědomí je nezbytnou vybaveností každého občana, což v praxi znamená, že občan zná nejen své povinnosti, ale také svá práva. Cílem předmětu je získání základních informací o právním systému v ČR, základních právních pojmech, právních předpisech zahrnující současně právní odpovědnost při výkonu zdravotnického povolání. Důraz je kladen na orientaci v právním prostředí zejména s ohledem na základní prameny medicínského práva a jejich souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nikoliv podrobnou znalost obsahu.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu porozumí právní regulaci týkající se poskytování zdravotních služeb a výkon zdravotnického povolání v souvislosti s obecnými právními principy. Porozumí základům vybraných právních odvětví se vztahem ke zdravotnickému právu. Do hloubky se orientuje v právní problematice vyskytující se při poskytování zdravotní péče. Dokáže vysvětlit práva pacienta ve vztahu k právům a povinnostem zdravotnického pracovníka. Rozumí problematice soukromých údajů a údajů o zdraví pacienta a dokáže s nimi adekvátně zacházet.
Osnova
  • Principy a pojmy teorie práva, prameny práva
  • Právní systém a právní odvětví v ČR
  • Právní normy a právní vztahy
  • Základní právní předpisy upravující právní vztahy související s právem na zdravotní péči, jejím výkonem a odpovědnosti za její poskytování (obecně závazné předpisy ve zdravotnictví, zákony o zdravotnických službách a prováděcí vyhlášky, právní odpovědnost zdravotnických pracovníků, vedení zdravotnické dokumentace, bezpečnost a ochrana zdraví při práci).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/IVc705