IVp002 Genderově senzitivní vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studující se naučí rozeznávat dopady genderových stereotypů a dalších typů znevýhodnění na vzdělávací proces a šířeji i na nerovnosti ve vzdělávání, seznámí se s obsahem pojmu genderově senzitivní pedagogika, naučí se techniky pro vedení výuky tak, aby na ní participovali všichni žáci a využívat takových obsahů, které reflektují životní zkušenosti a historii mužů i žen. Studující budou diskutovat a formovat vlastní názor na genderové aspekty ve vzdělávání a zpracují odborné práce na vlastní zvolená témata (např. problematiku genderově citlivých učebnic, možnosti většího zapojení dívek/chlapců do různých předmětů, problematiku genderových stereotypů při poradenství volby povolání a další). S externími odbornicemi a odborníky absolvují specializované workshopy zaměřené na kritickou reflexi témat jako je vzdělávání v oblasti sexuální výchovy, genderově senzitivní učební materiály, vliv společnosti na volbu povolání a další.
Osnova
  • 1. Genderové nerovnosti ve vzdělávání – horizontální a vertikální segregace ve vzdělávání, oborové rozdíly a jejich důsledky, dopady genderových nerovností ve vzdělávání, projevy genderovanosti vzdělávání na různých stupních. 2. Principy genderově senzitivní pedagogiky (obsah, aktivity, materiály) - základy genderově citlivého jazyka 3. Genderové stereotypy a diskriminační zobrazování žen a mužů (nejen) v učebnicích – analýza zobrazování žen a mužů v učebnicích, médiích a reklamě 4. Pedagogický přístup k dívkám a chlapcům – rozdíly v přístupu vyučujících, genderové stereotypy a jejich dopady, metody sebeevaluace vyučujících 5. Genderová tematika napříč předměty - okruhy a témata pro genderově citlivý přístup: Dějepis, výuka jazyků, matematika, fyzika, společenské vědy a další. Workshopy genderově citlivých metod. 6. Vybraná témata genderově citlivého vzdělávání – sezintivní učební materiály, přístup k dívkám a chlapcům ve výuce, komunikace genderově specifických témat (mýtus krásy, poruchy přijmu potravy, homofobie a transfobie)
Literatura
    povinná literatura
  • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 250 s. Edice Studie. ISBN 978-80-7419-119-0. info
    doporučená literatura
  • SMETÁČKOVÁ, Irena. Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity v průběhu základní školy. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 274 stran. ISBN 9788074192296. info
  • VALDROVÁ, Jana, Blanka KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ a Pavla PACLÍKOVÁ. Kultura genderově vyváženého vyjadřování. MŠMT, 2010. info
  • Genderově citlivá výchova: kde začít? : příručka pro vyučující základních a středních škol, vydaná v rámci projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Edited by Anna Babanová - Jozef Miškolci. Praha: Žába na prameni, 2007. 151 stran. ISBN 9788023987980. info
  • Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Edited by Irena Smetáčková. Praha: Otevřená společnost, 2007. 76 s. ISBN 9788087110003. info
Výukové metody
seminář, diskuse, workshops, prezentace
Metody hodnocení
Skupinová seminární práce, Kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.