IVp104 Podpora dospělých osob se smyslovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují studenti specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolventi kurzu budou umět pracovat s informacemi o intervenci a poradenství u dospělých a seniorů se smyslovým postižením. Na základě nabytých znalostí by měli umět rozeznat základní příčiny vedoucí ke zhoršení smyslových funkcí, definovat příslušné omezení smyslových funkcí a odvodit možnosti aktivizace osob v oblasti oftalmopedické praxe.
Výstupy z učení
Absolvent se bude orientovat v základní problematice smyslového postižení včetně jejich vyšetřování. Absolvent bude znát možnosti rehabilitace osob se smyslovým postižením; bude schopen kontaktovat klienta s organizacemi sociální rehabilitce; správně komunikovat s osobami se zrakovým postižením, odborně je doprovázet, doporučit vhodnou kompenzační pomůcku a kontrolovat práci s ní. Dále bude schopen provádět reedukaci zraku a rozvoj kompenzačních mechanismů. Absolvent dokáže posoudit vhodnost úpravy prostředí (int. x ext.), ve kterém se člověk se smyslovým postižením pohybuje a případně navrhnout další úpravy.
Osnova
 • Vymezení smyslového postižení se zaměřením na nejčastější příčiny zrakového a sluchového postižení.
 •  Vliv smyslového postižení na kvalitu života dospělých a seniorů.
 •  Vliv smyslového postižení na osobnost člověka. Postižení jako náročná životní situace.
 • Akceptace postižení.
 •  Rehabilitace osob se smyslovým postižením (sociální, pracovní, zraková).
 •  Reedukace zraku, zraková terapie, terapie nedoslýchavosti.
 •  Poradenství a intervence u dospělých a seniorů se smyslovým postižením.
 •  Speciální pomůcky pro osoby se smyslovým postižením a jejich využití.
 •  Zásady správné komunikace s osobami se smyslovým postižením, komunikační systémy.
 •  Základy českého znakového jazyka, zvětšený černotisk, čtení a psaní Braillova písma.
 •  Zásady bezpečného provázení dospělých a seniorů s těžkým zrakovým postižením.
 •  Samostatný pohyb a orientace v prostoru osob slabozrakých a nevidomých.
 •  Identifikace a odstraňování bariér pro osoby se smyslovým postižením ve veřejném prostoru a interiérech.
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 9788026200840. info
  doporučená literatura
 • WIENER, Pavel. Prostorová orientace zrakově postižených. 3., upr. vyd. Praha: [Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS], 2006. 168 s. ISBN 8023967754. info
Výukové metody
Organizované diskuse témat věnujících se sociální inkluzi osob se smyslovým postižením do české společnosti. Příprava a prezentace projektu na téma: Bariéry pro osoby se smyslovým postižením a jejich odstraňování.
Metody hodnocení
účast na přednáškách i exkurzích, zpracování a prezentace projektu, písemný test, ústní zkouška
Informace učitele
Další doporučená literatura:
GÉRINGOVÁ, J. Pomáhající profese. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-394-3.
GRUSS, P. (ed.) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-605-6.
SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9.
SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka – Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-369-X.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Rozšíř.a přeprac. vydání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.
VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0253-3.
další literatura bude doporučena v průběhu kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.