SC4BK_ONPS Ontogenetická psychologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí z vývoje dítěte, vědomosti o vývoji racionálně-kognitivních funkcí člověka, o vývoji imaginativně-emocionálních funkcí. Student si má osvojit poznatky ze sociálního vývoje člověka, základní vývojové úkoly, vývojové trendy, bio-psychologické zákonitosti. Na základě nabytých znalostí bude student schopen rozumět zvlášnostem v lidském chování na základě věkových specifik.
Osnova
 • 1. Jedinečnost člověka 2. Postavení vývojové psychologie v systému psychologických disciplin, metody vývojové psychologie 3. Fenomén vývoje (definice vývoje, zákonitosti vývoje) 4. Periodizace vývoje člověka 5. Determinanty vývoje (dědičnost, zrání, učení) 6. Prenatální období aneb Život před porodem (schopnosti plodu, reakce nenarozeného dítěte na negativní emoce matky, vliv životního stylu matky na plod, psychická situace matky a nenarozené dítě, role otce,porod) 7. Biologické zákonitosti psychického vývoje (genotyp a fenotyp) 8. Vývoj v 1. roce života (období novorozenecké a kojenecké) 9. Charakteristika batolete (somatický vývoj, vývoj řeči, psychický svět batolete, kognitivní výkonnost, hra a její význam, dětská kresba). 10. Předškolní věk (somatický vývoj, vývoj kognitivních funkcí, psychický svět předškoláka a jeho zvláštnosti, emocionální a sociální vývoj) 11. Mladší školní věk (otázka školní zralosti,vývoj řeči,vývoj kognitivních funkcí, rozdílnost kognitivní výkonnosti, vývoj jemné motoriky a malby,úroveň aspirace a výkonnová motivace,emocionální vývoj, formy komunikace) 12. Dospívání, (puberta a adolescence,problém akcelerace, somatický vývoj a sebepojetí, schopnost sebereflexe, odloučení od primární rodiny, heterosexuální vztahy, skupina a její význam) 13. Dospělost (mladší dospělost, střední dospělost, starší dospělost) 14. Stárnutí a stáří (mechanismy stárnutí, životní integrita)
Literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2., přeprac. vyd., v Portá. Praha: Portál, 2004. 390 s. ISBN 8071788295. info
 • DITTRICHOVÁ, Jaroslava, Mechthild PAPOUŠEK a Karel PAUL. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 188 s. ISBN 8024703998. info
 • ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 247 s. ISBN 8024608774. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 s. ISBN 80-7178-747-7. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Edited by Eva Vyskočilová. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2001. 143 s. ISBN 807178608X. info
 • Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří. Edited by Marie Vágnerová. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0. info
 • Psychologie stárnutí. Edited by Ian Stuart-Hamilton - Jiří Krejčí. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-274-2. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 111 s. info
Výukové metody
přednášky, domácí práce - vypracování dvou úkolů ze seznamu přiložených témat
Metody hodnocení
písemná zkouška odevzdání práce na téma pozorování a analýza spontánní dětské hry
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SC4BK_ONPS