SKPC001 Education in transdisciplinary context

Faculty of Education
Spring 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (lecturer)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Department of Education – Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Supplier department: Institute for Research in School Education – Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to lead students to interdisciplinary thinking about pedagogical topics and problems, solving pedagogical issues and situations in wider contexts. This should lead to the encouragement and gradual development of their pedagogical thinking. The student should learn to critically approach the analysis and solution of pedagogical problems using different sources of information.
Learning outcomes
After completing the course (and during further studies), the student should be able to:
- write a review of publications on education and upbringing;
- analyze pedagogical issues from multiple perspectives using the comparison of different theoretical approaches;
- present own opinions and opinions based on the factual arguments in professional discussions (e.g. using literary sources);
- apply the acquired knowledge of this course in the dissertation thesis.
Syllabus
 • 1. General principles of interdisciplinary thinking
 • - Conceptual base of pedagogy
 • - Pedagogy versus other social sciences
 • - Interdisciplinarity and transdisciplinarity in human sciences
 • 2. Selected problems of pedagogy whose analysis will be based on the use of interdisciplinary approaches
 • - The basic discourse of education and upbringing
 • - Challenges of the knowledge society for pedagogy
 • - Relation of theory and practice in pedagogy
 • - The content and process dimension of education and upbringing
 • - The educational situation as an elementary unit of education and upbringing processes
 • - The pupil as an object and subject of education and upbringing
 • - Teacher's profession in transition
 • - School as a place of cognition, collaboration and cultivation of personality.
Literature
  required literature
 • Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.
 • Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.
 • Bernstein, J. H. (2015). Transdisciplinarity: A review of its origins, development, and current issues. Journal of Research Practice, 11(1), on-line.
 • Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál.
 • Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.
 • Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.
 • Harring, M., Rohlfs, C. & Gläser-Zikuda, M. (Eds.), (2019). Handbuch Schulpädagogik. Münster: Waxmann.
 • Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. , Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalstí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MU,.
 • Prokop, J. (2005). Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Lorenzová, J. (2016). Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: Karolinum.:
 • Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.
  recommended literature
 • Havlík, R., & Koťa, J. (2002). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.
 • Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti: teorie a praxe. Praha: ASPI Publishing.
 • Pelikán, J. (2007). Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek.
 • Maňák, J., Janík, T., Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.
 • Kučerová, S. (1996). Člověk, hodnoty, výchova. Prešov: ManaCon.
 • Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.
Teaching methods
Lectures combined with seminars. Methods: discussion, problem-solving, individual and group work.
Assessment methods
Continuous control: The student prepares a review of a pedagogical publication and an essay on the chosen subject - a discussion of these topics will follow. Exam: oral.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: dle rozvrhu.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2024/SKPC001