SO502 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. doučování dětí v terénu. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Bc. Marie Sedláková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student/ka v průběhu celého semestru (celkem i s přípravou 60 hodin) provádí pedagogickou praxi, která spočívá v individuálním doučování především žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, vč. žáků se sociálním znevýhodněním (děti s odlišným mateřským jazykem; romské děti). Student/ka doučuje buď přímo v rodině žáka, na půdě školy, případně v jiné instituci (např. nezisková organizace; univerzita; knihovna). Cílem je aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi a přihlédnout k sociálním aspektům výchovně vzdělávacího procesu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1) plánovat a relizovat individuální doučovací plán
2) popsat vzdělávací obtíže žáků ze sociálně znevýhodněných rodin
3) zaměřit výklad odborného učiva individuálním způsobem
Osnova
  • • Organizace spolupráce (výběr žáka, domluvení podmínek spolupráce). • Plán doučování. • Studenti budou mít v rámci předmětu možnost navštívit odborné lekce, především z oblasti sociální a speciální pedagogiky, zaměřené na řešení konkrétních situací, s nimiž se v průběhu praxe setkávají (např. práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace s rodiči žáka apod.). • Doučování – 26 hodin přímé práce s žákem, 34 hodin příprava na doučování (pracovní listy, pomůcky), vedení průběžných záznamů o pokroku žáka, o vzdělávacích potřebách - administrativa • Vložení vyplněné dokumentace k doučování v příslušné odevzdávárně v IS.
Literatura
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016. info
  • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
  • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ a Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 s. ISBN 978-8086-85-3. URL info
  • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
  • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. info
  • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí. In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
  • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Svět výchovy a vzděláví v reflexi současného pedagogického výzkumu - sborník abstrakt. 1. vyd. 2007. s. 96. ISBN 978-80-7040-987-9. info
Výukové metody
teoretická příprava - přednášky o Romech a problémech při doučování, praktická část - doučování, analýza - reflexe
Metody hodnocení
Studenti si vedou deník, kde shromažďují své reflexe z doučování. Zde mohou popsat své zážitky a zkušenosti s doučováním, jak doučování pokračuje, jak se student cítí v prostředí rodiny dítěte, jakým způsobem komunikuje s rodiči dítěte či učiteli. Další instrukce a požadavky k podobě deníku budou upřesněny na první schůzce s vyučujícím a pro potřeby, otázky a rady studentů bude vytvořena interakticní osnova, kde studenti také mohou předat kolegům své dojmy z doučování či poradit ostatním, jak si počínat v nejrůznějších situacích či problémech.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/SZ9BP_DSZ/index.qwarp
The course is for the students of the 3rd semester of the Lower Secondary Teacher Training study programme. The course will include lectures on current topics in education. Lecture invitations will be sent via e-mail to all the students enrolled in the course. The contact person for tutoring in families is: Mgr. et Mgr. Marketa Sedláková sedlakovamarketa@mail.muni.cz All the documents related to the practice is available on the website of the Social Education Department: https://ksop.ped.muni.cz/co-je-socped/o-katedre-socped/doucovani or of the Practice Department available here: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe1_studentbc or in Interactive syllabi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.