SODR_MSP1 Metodologie sociální pedagogiky 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/10. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako povinný v rámci doktorského studia programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analýza zvolených metodologických přístupů v rámci významu multifaktorového pohledu na sociální jevy. Obsahovou náplní předmětu je popis a vysvětlení edukační reality v oblasti sociálně vědního výzkumu a zároveň trénink metodologických dovedností výzkumníka. Vybrané metodologické přístupy se týkají prioritně fáze analýzy výzkumných dat, nicméně obsahem studia je i výklad postupu exaktního sběru výzkumných dat.

Klíčové výstupy:
definovat základní metodologické pojmy a operovat s nimi;
- vysvětlit podstatu a strukturu probíraných výzkumných metod a přístupů v rámci studijního oboru;
- vymezit a interpretovat realizované výzkumy v rámci studijního oboru;
- aplikovat metodologické dovednosti a poznatky z odborné literatury na výzkumných datech;
- zhodnotit význam přínosu probíraných výzkumných přístupů pro teorii a praxi studijního oboru
Osnova
 • Nomotetismus (kauzalita jevů, hromadnost jevů, historické zákony, objektivita, experiment, ne-parametrická statistika, pravděpodobnost).
 • Základy kvantitativního vědeckého výzkumu (korelace, proměnná, princip znáhodňování, tvorba a verifikace hypotéz, generalizace).
 • Idiografické vědy (holistický přístup, intuice, konstrukt, subjektivita, relativismus, sociální negociace).
 • Základy kvalitativního vědeckého výzkumu (kódování, emický význam, sociální kontext, participace výzkumníka, nasycenost výzkumných dat, porozumění jednotlivci).
 • Způsoby vědeckého myšlení a vědecký jazyk (axiom, postulát, výrokový systém, abdukce, dedukce, indukce, emergence).
 • Metateorie vědy, výzkumný problém, normativní základy vědy, paradigma,interpretace výzkumných dat, vědecké teorie (deskriptivní, experimentální, explanační, axiomatické, predikativní).
 • Měření (škály, reliabilita, validita, průměr, rozptyl) Typy výzkumů (akční výzkum, ex-post facto výzkum, etnografický výzkum, evaluační výzkum).
 • Fáze výzkumného šetření(deskripce, explanace, predikce, evaluace).
Literatura
  doporučená literatura
 • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
přednáška
diskuse
Metody hodnocení
písemná zkouška (bodové hodnocení)
seminární práce (posudek vyučujícího)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.