SOp117 Osobnostní příprava 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Andrášik (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libor Graclík (cvičící)
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Poslt (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp117/01: každé sudé pondělí 13:00–16:50 učebna 33, T. Andrášik, M. Košatková
SOp117/02: každé liché pondělí 13:00–16:50 učebna 33, M. Košatková, P. Soják
SOp117/03: každé sudé úterý 13:00–16:50 učebna 33, V. Nýdrlová, P. Soják
Předpoklady
Předmět je koncipován jako praktikum se zaměřením na rozvoj osobnostní a sociální kompetence pedagoga. 1. aktivní účast na všech blocích • Kdo chce pracovat s lidmi, měl by znát hlavně sám sebe - na tomto semináři má možnost poznat sám sebe skrze sebe sama či skupinu, ve které pracuje. • Jednou ze zásad efektivního přístupu k sebezkušenostním výcvikům, je pravidelná účast na skupinách. • Pokud účastník chybí, ochuzuje nejen sebe, ale i skupinu. • Je tedy na zodpovědnosti každého jedince nakolik chce investovat do svého osobnostního růstu. 2. seminární práce: Písemná sebereflexe • část 1. - Kdo jsem……? (dopis sám sobě, kde každý odstavec začíná stejně (alespoň 10x) • část 2. - Moje kniha I.II., III. - vybraná kniha/film, která/ý mne v životě osobnostně rozvíjí a jak - mne a můj život (+ rešerše knihy a její doporučení) • část 3. – písemná sebereflexe mě a mých vztahů ve studijní skupině a v životě • část 4. - celá zpracovaná metodika a popis struktury vedené lekce + sebereflexe vedení pod supervizí • část 5. - zpětnovazební skupinový rozhovor vždy na konci semestru na téma: Získaná sebepoznání a sebezkušenost v rámci předmětu; Moje získaná sebepoznání a sebezkušenost v interpersonálním rozvoji (Já X Já); Na základě zpětných vazeb skupiny, vědomí sebe sama, své sociální dovednosti, rysů, motivace, rolí a postojů reaguje student na otázky jako např.: o Co jsem očekával a co se naplnilo v předmětu osobnostní přípravy / růst?; Moje zisky v předmětu osobnostní přípravy/ růst jsou …; Osobní prožitky v předmětu osobnostní přípravy / růst …; Co pro mne znamená osobnostní růst / příprava?; V jaké formě studia považuji osobnostní růst / příprava za důležitý?; Jakou znám Literaturu k předmětu osobnostní růst / příprava?
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení sebepojetí studenta směrem - k sobě - k druhým - k profesi. Cílem na teoretické úrovni je získání základních vědomostí o rozvoji osobnostně sociálních kompetencí pedagogů. V pomáhajících profesích je interakce, komunikace a kontakt s člověkem (vztahování se k němu)pracovním nástrojem pomáhajícího pracovníka. Proto je právě pro lidi, kteří pracují v oblasti pomáhajících profesí (kam patří i pedagogové) nezbytné, aby se cvičili v rozvíjení sociálních dovedností. Po absolvování předmětu bude student umět: Definovat pojmy z oblasti OSV Prezentovat a interpretova vybranou publikaci z OSV. Citovat odbornou literaturu z OSV. Diskutovat o postavení OSV v ČR. Dokáže se orientovat v následujících tématech: • Co je to osobnostní a sociální výchova (OSV); Tematické okruhy OSV - povinnost každé školy; Co je na OSV podstatné pro učitele; Metodické principy OSV; Didaktický cyklus OSV; Metodiky OSV; Možnosti vzdělávání v OSV; Systémy průpravných her a cvičení; Hry, techniky a cvičení. Aplikačním cílem je nabídnout studentům: • možnost rozvoje osobnostní a sociální kompetence; osobnostní a profesní rozvoj v souvislosti se studentovo stávající či budoucí praxí v oblasti pomáhajících profesí • prostor odpovědím na otázky - Kdo jsem, jaký jsem, čeho se obávám, na čem mi záleží, co umím a neumím, jak působím na druhé lidi…? • Jedná se o základní cestu k porozumění a pochopení druhých lidí. Vzbudit potřebu „pracovat na sobě“ vedoucí k úsilí o vnitřní rozvoj, ve smyslu lidského i profesního. Ověřit si sám na sobě: Jak reaguji a jak budu reagovat na měnící se podmínky v okolí,v zaměstnání?
Výstupy z učení
Student: ● se orientuje v současných metodách a technikách osobnostního a sociálního rozvoje zaměřených na oblast intrapersonálních jevů ● interpretuje pojetí osobnosti člověka v kontextu OSP směrem k sobě a prakticky dokáže svou osobnost v této oblasti rozvíjet ● má jasnou úroveň vlastní sebezkušenosti pro oblast intrapersonálních jevů ● posuzuje své chování a jednání vůči sobě v rámci skupině ve které "vyrůstá"
Osnova
 • Studium osobnostně-sociální přípravy je rozděleno do 3 částí a má podobu („ochutnávky“) sebezkušenostního výcviku, který se skládá ze tří na sebe navazujících částí: 1. Sebepoznávací fáze: Hlavním cílem je rozvoj v sebepoznání a sebepojetí. Základním smyslem této fáze jsou témata jako: • umění sebereflexe; osobnost jako nástroj; optimalizace sebepojetí; nalézání svého osobního potenciálu; zvládání stresu a vnitřních konfliktů; poznávání a vedení sebe sama. 2. Interakční fáze: Hlavním cílem je optimalizace a rozvoj sociálních schopností a dovedností. Základním smyslem této fáze jsou témata jako: • umění komunikace a kooperace; sebeprezentace a vystupování; asertivita, mediace; řeč těla“; argumentace, kladení otázek, sociální a emoční inteligence. 3. Nácviková fáze: Hlavním cílem je nácvik vedení aktivity ve skupině pod přímou supervizí účastníků a lektorů a to v bezpečném prostředí nácvikové skupiny ještě před kontaktem s bezprostřední profesní realitou a následnou praxí ve své organizaci/instituci. Základním smyslem této fáze jsou témata jako: • skupinová práce; skupinové dění – dynamika, koheze, atmosféra; teoretická příprava; tvůrčí myšlení; vedení sebe sama a druhých
Literatura
 • VALENTA, Josef. Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí : dětí a dospělých (Obsaž.) : Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. info
 • Teorie a praxe skupinové psychoterapie (Variant.) : Teorie & praxe skupinové psychoterapie. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 175 s. ISBN 80-7178-689-6. info
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 80-7178-616-0. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002. 392 s. ISBN 80-7178-657-8. info
 • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 2001. 150 s. ISBN 80-7178-586-5. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. 246 s. ISBN 80-7178-557-1. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. 285 s. ISBN 8072620967. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese [Kopřiva, 2000]. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 80-7178-429-X. info
 • KNOBLOCH, Ferdinand a Jiřina KNOBLOCHOVÁ. Integrovaná psychoterapie v akci. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 322 s. ISBN 807169679X. info
 • YALOM, Irvin D. Teorie & praxe skupinové psychoterapie. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 704 s. ISBN 80-86088-05-7. info
 • RIEGER, Zdeněk. Loď skupiny :inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1998. 192 s. ISBN 80-86088-03-0. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie pro laiky. Translated by Vladimír Smékal. Brno: Cesta, 1998. 158 s. ISBN 8085319802. info
 • ROBERTS, Jeff a Malcolm PINES. Skupinová analýza v praxi. Translated by David Holub. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1998. 183 s. ISBN 80-86123-04-9. info
 • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 199 s. ISBN 80-7178-204-1. info
 • FREUD, Sigmund. Výklad snů : o snu. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek, 1998. 711 s. ISBN 80-86123-07-3. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • FINCHER, Susanne F. Vytváření mandaly : cesta poznání léčení a sebevyjádření : [praktická kniha pro vytváření a výklad léčivých kruhových obrazců]. V Praze: Pragma, 1997. 204 s. ISBN 8072053949. info
 • Potřebujete psychoterapii? Edited by Oldřich Matoušek. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 103 s. ISBN 80-7178-036-7. info
 • MASTERS, Robert a Jean HOUSTON. Naslouchejte svému tělu :psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Praha: Pragma, 1994. 253 s. ISBN 80-85213-43-5. info
 • MÁTEJOVÁ, Zlatica. Základy teórie a praxe muzikoterapie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 138 s. ISBN 80-223-0401-8. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA, 1992. ISBN 80-7064-036-5. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy.2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy. 2. vyd., v Avicenu. Praha: Avicenum, 1991. 464 s. ISBN 80-201-0182-9. info
 • FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Edited by Jiří Stromšík, Translated by Ludvík Hošek - Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1990. 444 s. ISBN 8020701095. info
 • ŘÍČAN, Pavel a Jan ŽENATÝ. K teorii a praxi projektivních technik. Vyd. 1. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1988. 206 s. info
 • FREUD, Sigmund. Přednášky k úvodu do psychoanalysy ; Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalysy [Freud, 1969] : Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalysy (Přít.). Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 498 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy I : 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy : 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalasy : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 498 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy II : 1. Studie o hysterii : 2. Zlomek analysy případu hysterie : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Bohodar Dosužkov. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 269 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy. II., 1.Studie o hysterii, 2.Zlomek analysy případu hysterie. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 269 s. info
Výukové metody
Praktická výuka, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
Seminář (workshop – pracovní dílna) Ukončení: zápočet Požadavky k získání zápočtu: 1. seminární práce 1.: Esejistické zpracování knihy na libovolné téma týkající se rozvoje osobnostní a sociální kompetence 2. seminární práce 2.: Sebereflexe (získaná sebepoznání a sebezkušenost). 3. pohovor s lektory:
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
V moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2144 Klíč: osp123
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.