SOp118 Základy dramatické výchovy

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp118/01: St 11:00–12:50 učebna 19, L. Polánková
SOp118/02: St 13:00–14:50 učebna 19, L. Polánková
Předpoklady
- - Konspekty prostudované odborné literatury
- Vytvoření vlastního zásobníku průpravných her a cvičení pro DV;
- Záznam a reflexe zhlédnutých dramatických lekcí a projektů , reflexe této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je uvést studenty do oboru dramatická výchova s ohledem na využití dramatu a divadla ve výchově pro profesi sociálního pedagoga. Na základě absolvovaných náslechů v různých volnočasových zařízeních a neziskových organizacích, přednášek a praktických cvičení studenti získávají přehled o tom, jak mohou ve své práci užívat principy dramatické výchovy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět: Definovat pojmy dramatická výchova, aplikované drama a divadlo. Srovnat přístupy lektorů dramatické výchovy v navštívených zařízeních. Aplikovat vybrané dramatické cvičení, hry a metody s konkrétní cílovou skupinou.
Osnova
 • Náslechy v různých zařízeních.
 • Historie a současnost dramatické výchovy.
 • Aplikované drama a divadlo v kontextu sociální pedagogiky a volného času.
 • Dramatické hry a cvičení.
 • Role pedagoga v dramatické výchově.
 • Vybrané metody dramatické výchovy.
Literatura
  povinná literatura
 • NICHOLSON, Helen. Applied drama : the gift of theatre. New York: Palgrave Macmillan, 2005. viii, 196. ISBN 1403916462. info
 • MORGANOVÁ, Norah a Julia SAXTONOVÁ. Vyučování dramatu :hlava plná nápadů. Vyd. 1. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. 199 s. : i. ISBN 80-7068-103-9. info
 • KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 222 s. ISBN 8071847569. info
  doporučená literatura
 • REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova v sociálně edukační oblasti. In II. Sympózium sociální pedagogiky. 2008. info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2004. 214 s. ISBN 8085429934. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy :zásobník dramatických her a improvizací. 9. vyd. Praha: Artama, 2002. 153 s. ISBN 80-7068-166-7. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Základy dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. info
  neurčeno
 • Dramatická výchova
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK a Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-472-4. URL info
 • MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova : didaktika dramatické výchovy. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 223 s. ISBN 807331021X. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte. 1997. 102 s. info
 • WAY, Brian. Výchova dramatickou improvizací. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 218 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova ve škole. Vyd. 1. Brno: Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 1995. 99 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. 2. vyd. Praha: SKKS, 1990. 141 s. ISBN 80-85095-05-X. info
Výukové metody
cvičení, přednáška, diskuse, pozorování
Metody hodnocení
kolokvium, 80 % účast
Informace učitele
BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha : IPOS, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha : GEMA, 1990. ISBN neuvedeno.
MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha : IPOS, 1998. ISBN 80-7068-103-9.
MACHKOVÁ, E. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha : DAMU, 1996. ISBN 80-8583-16-3.
MACHKOVÁ, E.: Metodika dramatické výchovy. Praha : ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-105-5.

CANFIELD, J.- WELLS, H.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-028-6.
DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno : Mravenec, 1993. ISBN 80-900804-7-2
DISMAN, M. Receptář dramatické výchovy. Praha : SPN, 1976. HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 1. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-85282-79-8.
HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 2. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-86282-77-9.
HICKSON, A. Dramatické a akční hry. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-387-0.
MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Praha : DAMU, 1996. ISBN 80-85-883-13-9.
MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra.Hradec Králové : KSS, 1981.
PAVLOVSKÁ, M. Tvořivá dramatika ve výuce slohu. Brno : CERM, 1996. ISBN 80-7521-035-3.
PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova. Brno : CERM, 1998. ISBN 80-7204-071-5.
PAVLOVSKÁ, M. ed.: Cesta současné školy ke škole tvořivé.Brno : MSD, 2002. ISBN80-86633-02-0.
SMITH, CH. A.: Třída plná pohody. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-85282-82-8.
VALENTAJ.: učit se Být. Praha : STROM, 2000. ISBN 80-86106-08-X.
VYSKOČILOVÁ, E.- HERMOCHOVÁ, S. Interakční hry pro školní děti. Praha : Karolinum 1991. ISBN 80-7066-387-5.
WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha : ISV, 1996. ISBN 80-85866-16-1.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SOp118