SOp145 Praxe sociální souvislá

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2 týdny (10 dní). 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Přímá výchovná práce s dětmi, mládeží nebo dospělými a průběžné vedení pedagogické dokumentace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se bude bezproblémově orientovat ve službách vyplývajících ze zákona o sociálních službách č. 108/2006. Bude schopen aplikovat specifické metody a způsoby práce vlastní sociální práci a sociální pedagogice. Zvládne připravit kazuistiku klienta a navrhnout možné způsoby řešení jeho životní situace.
Výstupy z učení
Student se bude bezproblémově orientovat ve službách vyplývajících ze zákona o sociálních službách č. 108/2006. Bude schopen aplikovat specifické metody a způsoby práce vlastní sociální práci a sociální pedagogice. Zvládne připravit kazuistiku klienta a navrhnout možné způsoby řešení jeho životní situace.
Osnova
  • Studenti po dohodě s garantem praxe osloví zařízení, vyplní smlouvu o praxi a nastoupí na dvoutýdenní intenzivní praxi, která předpokládá šest hodin přímé práce s klientem nebo s klienty denně. Studenti docházejí pravidelně do zařízení, kde vykonávají přímou sociální činnost buď pod garancí odborníka, nebo pracují již samostatně, podle potřeb organizace. Kde lze praxi absolvovat? Navrhovaná zařízení pro praxi jsou například ústavy sociální péče, sociální úřady, centra drogové prevence, azylové domy, odlehčovací služby, chráněná bydlení, služby následné péče, krizová centra, domy s pečovatelskou službou, diagnostické ústavy, mediační a probační služba, aktivizační centra zaměřená na různou klientelu, centra určená lidem bez přístřeší, nízkoprahová denní zařízení pro děti, mládež a dospělé, centra pro uprchlíky/ migranty, poradny pro osoby v tísni, sociálně aktivizační služby apod. Co na praxi dělat? Studenti budou v konkrétním zařízení/ organizaci pomáhat v přímé i nepřímé práci s klienty. Studenti se účastní činností jako je poradenství, depistáže, terénní práce, doprovody na úřady a instituce, sociálně-aktivizační činnosti, nácvik sociálních dovedností, organizace a realizace osvětových aktivit, administrativa. Student/ka se nesmí v průběhu praxe profilovat pouze na jednostrannou činnost, ale musí tyto činnosti střídat.
Literatura
  • NĚMEC, Jiří a Tomáš ČECH. Pedagogika volného času pro kombinované studium. E-learningová podpora výuky. Brno. Pedagogická fakulta MU, 2005. URL info
  • KRATOCHVÍLOVÁ, Emília. Pedagogika voľného času : výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. 307 s. ISBN 8022319309. info
  • Zlatý fond her :hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Edited by Ivo Jirásek. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 155 s. ISBN 80-7178-636-5. info
  • Zlatý fond her. Edited by Jan Hrkal - Radek Hanuš. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 165 s. ISBN 80-7178-207-6. info
  • PŘADKA, Milan. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno: MU, 1999. 93 s. ISBN 80-210-2033-4. info
  • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času :teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 229 s. ISBN 80-7178-295-5. info
Výukové metody
Tato praxe je založena na souvislém pobytu studenta v zařízení či organizaci se sociální profilací, kde student stráví dva týdny (tzn. 10 pracovních dní). Praxe je zaměřena na oblast sociální práce, sociální péče, sociální pedagogiky a multikulturní výchovy. V průběhu dvou týdnů má student možnost proniknout hlouběji do sociální problematiky a fungování organizace (již předpokládáme intenzivnější práci s vybranou cílovou skupinou a metodou/metodami sociální práce). Studenti se mohou postupně seznámit s přístupem ke klientovi, s metodami, se službami, se supervizí a výzkumem v sociální oblasti. Mohou pokračovat ve vybraném zařízení nebo tématu, které je zaujalo v sociální praxi průběžné. Tato praxe by měla studentům poskytnout ucelenější pohled na práci s klienty nebo s vybranou metodou (službou) sociální práce.
Metody hodnocení
Studenti v průběhu praxe zpracovávají deník praxe, který zahrnuje stručnou charakteristiku zařízení/organizace, v které působí, charakteristiku cílové skupiny (obecně), popis metod a služeb, které organizace nabízí, současně kriticky zhodnotí svoje praktické činnosti a zhodnotí celý přínos praxe. Součástí deníku praxe jsou také stručné denní záznamy z realizovaných činností. V deníku praxe student také představí podrobný individuální plán práce s klientem, který bude zahrnovat kasuistiku klienta a možná řešení jeho životní situace (řešení již realizovaná či do budoucna možná).
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2106
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SOp145