SOp230 Analýza sociálně pedagogických teorií

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp230/01: Út 10:00–11:50 učebna 7, D. Klapko
Předpoklady
Předmět „Analýza sociálně pedagogických teorií“ uvádí do tematiky sociálních teorií aplikovaných na sociálně pedagogické jevy. Základní linii studia tvoří systémový pohled na předkládané teorie se zakomponováním kulturně-sociálních faktorů, pedagogických koncepcí a teorií vzdělávání. Cílem studia probíraných teorií, koncepcí, směrů, principů a klasifikací je zdůraznit význam multifaktorového pohledu na sociální jevy za účelem jejich popisu a vysvětlení v rámci konstrukce nejen edukační reality, resp. reality oblastí působnosti sociálního pedagoga.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci studia předmětu studenti dokáží: • definovat základní pojmy a témata zvolené problematiky, • vysvětlit konkrétní jevy a sociální události ve společenském kontextu, • aplikovat sociální teorie v kontextu české společnosti, • analyzovat sociálně edukační jevy, • vytvořit návrhy řešení problémových případů sociálně pedagogické reality.
Osnova
 • 1. Postavení sociálních věd v kontextu vědeckých paradigmat (Winch, Fay). Struktura vědeckých revolucí (Kuhn). 2. Sociální teorie a její uplatnění v edukačních jevech. Pedagogika jako ne-věda (Brezinka). Soudobé teorie vzdělávání (Bertrand). Teorie nevzdělanosti (Liessmann), postmoderní pedagogika. Teorie vzdělanostní (kulturní, sociální) reprodukce, kulturní kapitál, habitus (Bourdieu). 3. Teorie modernity a teorie sociálních systémů (Luhmann). Globalizace (Giddens, Beck) a hyperkultura (Lipovetsky, Juvin). 4. Konstrukcionismus (Gergen), sociální konstrukce reality (Berger, Luckmann). Sociální zásoba a distribuce a každodennost vědění. 5. Kritické teorie (Marcuse, Horkheimer), teorie moci, institucionalizace, útlak a nadvláda (Walzer), moc a biomoc (Foucault), sociální kritická hermeneutika (Kögler). 6. Poststrukturalismus (de Saussure), obrat k jazyku, dispositiv, diskursivní analýza a archeologie vědění (Foucault), teorie řečových aktů (Austin, Searle). 7. Sociální teorie médií (Thompson), kritické čtení, psaní, myšlení. Teorie masové komunikace (Mc Quail). Dimenze sociální změny (Meyrowitz). 8. Postfeminismus a teorie performativity (Butler), gender, esencialismus, sexuální revoluce, proměny intimity. Teorie uznání (Young). 9. Teorie sociální spravedlnosti (Rawls), teorie rovného přístupu a sociální ne-rovnosti. Diskurzivní demokracie (Habermas). Sociální exkluze a inkluze. 10. Pragmatismus J. Deweye, pragmatický enaktivismus G. H . Meada.
Literatura
  povinná literatura
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
  doporučená literatura
 • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy : úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 8086263231. info
 • WINCH, Peter. Idea sociální vědy a její vztah k filosofii. Translated by Tomáš Suchomel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 134 s. ISBN 8073250357. info
 • YOUNG, Iris Marion. Proti útlaku a nadvládě : transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Translated by Zuzana Uhde. Vyd. 1. Praha: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2010. 256 s. ISBN 9788070073414. info
 • NAGL-DOCEKAL, Herta. Feministická filozofie : výsledky, problémy, perspektivy. Translated by Hana Havelková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 316 s. ISBN 9788086429687. info
 • FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. 318 s. ISBN 8023901249. info
 • MEAD, George Herbert. Mysl, já a společnost. Edited by Roman Madzia - Ondřej Fafejta. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 247 stran. ISBN 9788026211808. info
Výukové metody
přednáška, workshop.
Metody hodnocení
výstup studenta, seminární práce.
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1257
Studenti odevzdají seminární práci v rozsahu pěti normostran a v písemné zkoušce získají alespoň minimální počet bodů (tj. 14 z 23 možných bodů). Studenti vloží seminární práci do e-learningového kurzu "Sociálně pedagogické teorie, distanční e-kurz" (heslo: štorch) týden před začátkem zkouškového období. Téma seminární práce si studující volí samostatně v rámci okruhů v sylabu a materiálů, které jsou ke kurzu k dispozici v e-l systému. Při tvorbě seminární práce je nutné vycházet z výběru jedné z následujících možných podob uchopení tématu: • analýza přínosu vybrané sociální teorie na poli edukační reality v kontextu sociální pedagogiky, • optimalizace fungování české vzdělávací soustavy, návrh řešení, • analýza edukačního problému na základě životní zkušenosti nebo četby odborné literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.