SPDC010 Profilace - širší vědní základ - Adiktologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Posluchači budou mít k dispozici sylabus předmětu a budou seznámeni se studijní literaturou včetně elektronických informačních zdrojů. Předpokládá se znalost základního pojmosloví oboru, anatomie a funkce lidského organismu na středoškolské úrovni.Posluchači mohou vznášet dotazy, připomínky, návrhy. Podle jejich podnětů se vyučující soustředí na obtížnější nebo aktuální témata. V případě, že si z nabízeného programu nezvolí žádnou oblast, bude vyučující systematicky přednášet obtížné a podstatné partie látky, jež jsou zásadní pro jejich další specializaci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován jednomu z typů sociálních patologií-problematice závislostí. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, v historickém kontextu je popisováno užívání návykových látek. Studenti se dozvídají o nejvýznamnějších skupinách drog, jejich účincích a typech návykového chování, vzniku, typech a kritériích závislosti, společenské a individuální nebezpečnosti drog. Stranou nezůstává ani drogová epidemiologie-mapování drogové scény, typy studií, monitoring, legislativní pohled na drogy v ČR i v Evropě. K lepší orientaci pedagoga může přispět přehled znaků, upozorňující na zneužívání drog doma, ve škole, v zaměstnání, možnosti intervence a laické první pomoci.
Výstupy z učení: Po úspěšném absolvování předmětu posluchač získá představu o domácí a zahraniční drogové scéně, skupinách nejčastěji zneužívaných návykových látek, procesu vzniku závislosti a jejím neurochemickém podkladě. Dovede se orientovat v prevenci patologických závislostí a primárně preventivních programech. Bude moci samostatně navrhnout a připravit preventivní projekt a realizovat jej ve školních podmínkách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat prohloubené znalosti o problematice návykových látek a návykovém chování, o jejich účincích na lidský organismus
- Mít přehled o typech závislostí, kritériích její diagnostiky, o preventivní léčbě
- Upevnit si znalosti a dovednosti spojené s poskytováním laické první pomoci
- Získat poznatky o základech drogové epidemiologie a školní primární prevence sociálních patologií
Osnova
 • 1. Základní terminologie (pojmy, definice, klasifikace dle MKN a DSM).
 • 2. Historie užívání drog (společenská kontrola, obřady, léčitelství, honba za požitky, rozdíly mezi přírodními národy a industriální společností).
 • 3. Drogová závislost (příčiny vzniku, hlediska, posuzování, projevy).
 • 4. Vlivy podílející se na vzniku drogové závislosti,varovné příznaky počínající drogové závislosti.
 • 5. Nejvýznamnější látky a skupiny drog, náhražkové látky, návykové chování, virtuální drogy.
 • 6. Drogová epidemiologie (vnik, vývoj, význam, náplň oboru, možnosti studia drogové scény).
 • 7.Vývoj a současný stav drogové scény v České republice a ve světě.
 • 8. Možnosti intervence-poradenství a léčba drogových závislostí.
 • 9. První pomoc při stavech akutní intoxikace návykovými látkami.
 • 10. Společenská a individuální nebezpečnost drog.
 • 11. Trestní odpovědnost a současná legislativa v oblasti omamných a psychotropních látek.
Literatura
 • NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat [Nešpor, 1992]. Praha: Sportpropag, 1992. 144 s. info
 • PRESL, Jiří. Drogová závislost : může být ohroženo i Vaše dítě? 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 1995. 88 s. ISBN 80-85800-25-X. info
 • Závislost známá neznámá. Edited by Jiří Heller - Olga Pecinovská. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 162 s. ISBN 80-7169-277-8. info
 • NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1997. 347 s. ISBN 80-85917-36-X. info
 • MEČÍŘ, Jan. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. 1. vyd. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1989. 156 s. info
 • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 150 s. ISBN 80-7178-432-X. info
 • NEŠPOR, Karel. Kouření, pití, drogy :. Vyd. 1. Praha: Portál, 1994. 125 s. ISBN 80-7178-023-5. info
 • RUDGLEY, Richard. Kulturní alchymie :omamné látky v dějinách a kultuře. Translated by Jiří Zavadil. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 205 s. ISBN 80-7106-118-2. info
 • JANÍK, Alojz a Karel DUŠEK. Drogy a společnost. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1990. 342 s. ISBN 80-201-0087-3. info
 • Trestní zákon ; a, Trestní řád : úplné znění zákonů : o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. Edited by Jiří Jelínek - Zdeněk Sovák. 9. aktualiz. vyd. novelizova. Praha: Linde, 1997. 783 s. ISBN 8072011006. info
 • Jedy, drogy, léky. Edited by John Mann, Translated by Jindřiška Šatavová. 1. vyd. Praha: Academia, 1996. 203 s. ISBN 80-200-0508-0. info
 • HYNIE, Sixtus. Psychofarmakologie v praxi : farmakologie látek ovlivňujících CNS a senzorický systém. 1. vyd. Praha: Galén, 1995. 320 s. ISBN 8085824175. info
 • TICHÁČEK, Bohumil. Epidemiologická metoda a její aplikace. Praha: Avicenum, 1989. info
 • Drogy-risk nebo zisk?
 • Klinická epidemiologie-nedílní součást klinických rozhodovacích procesů
 • KACHLÍK, P. Elektronický učební text k problematice závislostí. Dostupné na adrese: http://www.ped.muni.cz/wsedu/zdroj_mat/stud_mat/Drogy.pdf
Výukové metody
Přednáška s výkladem obtížných partií látky, teoretická příprava z doporučených tištěných a elektronických informačních zdrojů. Zpětná vazba - reakce posluchačů během přednášky či v konzultačních hodinách.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Typ zkoušky: písemný test v rozsahu 30 otázek z probírané problematiky (okruhy viz níže). Odpovědi jsou nabízeny uzavřenou formou, správná je právě jedna z několika uvedených. K úspěšnému ukončení předmětu je třeba dosáhnout nejméně 50 % správných odpovědí.
Výuka probíhá týdenně, předmět je vyučován 1 semestr.
Okruhy témat k písemnému testu 1. Základní terminologie (droga, závislost, tolerance, úzus, misúzus, abúzus, syndrom z odnětí, slangové výrazy).
2. Historie (užívání drog v souvislosti s vývojem různých kultur, rituály, společenská kontrola).
3. Drogová závislost (pojem, rozdělení, příklady, kritéria, kariéra narkomana, experimentátor, uživatel, závislý, vývoj drogové závislosti v čase).
4. Vlivy podílející se na vzniku drogové závislosti (čtyřčlenný model: spouštěč, droga, osobnost, prostředí. Význam jednotlivých složek).
5. Varovné příznaky počínající drogové závislosti (čeho si mohou všimnout rodiče, pedagogové, přátelé, spolupracovníci, možné, pravděpodobné a jisté známky zneužívání drog).
6. Nejvýznamnější zneužívané látky a skupiny drog-výskyt, vzhled, účinky, rizika, návyk (alkohol, tabák, typy alkoholismu, stimulancia - kofein, pervitin, kokain, taneční drogy, opiáty - opium, morfin, kodein, heroin, braun, jiné tlumivé prostředky kromě opiátů, zvl. léky, produkty konopí - marihuana, hašiš, hašišový olej, halucinogeny - LSD, psilocin, psilocybin, bufonin, meskalin, čichání těkavých látek, návykové chování, virtuální drogy - gambling, televize, video, sekty).
7. Epidemiologie (metody sledování drogového problému, prevalence, incidence, deskripce, epidemiologické studie, jejich význam a typy).
8. Vývoj a současný stav drogové scény v České republice a ve světě (ohrožené populační skupiny a regiony, rozšířené typy drog, trendy).
9. Možnosti intervence-poradenství a léčba drogových závislostí (strategie a systém poradenství, léčby a prevence patologických závislostí včetně alkoholismu a tabakismu, státní a nestátní organizace zabývající se léčbou, prevencí a resocializací).
10. První pomoc při intoxikaci návykovými látkami (akutní intoxikace drogami, hlavní příznaky a postupy, kardiopulmocerebrální resuscitace, šok).
11. Trestní odpovědnost a současná legislativa v oblasti omamných a psychotropních látek (výroba, držení, distribuce, konzumace, množství menší než malé, postihy, zákonné normy a ustanovení, trestní a přestupkový zákon).
12. Společenská a individuální nebezpečnost drog (aboliční přístup ke drogám, legalizace návykových látek, limity, rizika, dopady zneužívání drog na zdraví jedince a chod společnosti, vazby na závislost).
13. Lékařské využití některých drog (kontrolovaná aplikace drog v medicíně lege artis, závislost na lécích, závislosti všedního dne).
14. Relevantní zdroje informací o drogách (odborná i populárně naučná literatura, elektronická média vč. internetu,.sběr, třídění, hodnocení a použití získaných informací).
Informace učitele
E.learningový kurs. Brno: MU, 2005. Dostupné z WWW:
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=81
Klíčový výraz: droga_je_vul Elektronický učební text: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/pdf/Kachlik_NavykoveLatky.pdf Podíl samostatné práce studentů:
Seznámení s literárními prameny o problematice návykových látek, drogové závislosti, prevenci, epidemiologii, orientace v základních medicínských pojmech.
Práce se zdroji informací na Internetu (virtuální studovna, knihovní katalogy, domácí a zahraniční WWW stránky).
Prostudování statí, pojednávajících o základech anatomie a fysiologie lidského organismu.
Samostatná příprava podle okruhů k písemné zkoušce (testu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SPDC010