SV4BP_SSO Úvod do sociální pedagogiky (seminář)

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4BP_SSO/01: Út 8:25–10:05 učebna 39, M. Sedláková
SV4BP_SSO/02: St 14:50–16:30 učebna 41, M. Sedláková
Předpoklady
Seminář navazuje na předmět SV4BP_USP – Úvod do sociální pedagogiky (přednáška). Předpokladem zvládnutí předmětu jsou také konkrétní požadavky na práci studenta v semináři (řešení odborných témat zadaných pro seminární úkoly). Předpokládá se zvládnutí základních sociálně-pedagogických kategorií, orientace v předmětu. Dále očekáváme kultivované vystupování před spolužáky se zpracovaným tématem, schopnost organizace skupiny, řízení diskuse ve skupině. Vystoupení musí být didakticky propracované s využitím všech dostupných pomůcek audiovizuální techniky. Předpokládáme také schopnost přijímat zpětnou vazbu od ostatních studentů, odborně a smysluplně reagovat na reflexe kolegů v rámci připravovaného tématu. Příspěvek by měl vyústit připravenými otázkami v následnou diskusi s ostatními studenty. Veškerá absence studentů musí být hlášena na studijním oddělení, podle pravidel, která jsou uvedena ve studijním a zkušebním řádu (čl 16, odst. 5). Studenti jsou povinni odevzdat své práce v určených termínech do el. kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyučující si klade za cíl prostřednictvím témat probíraných v seminářích: - seznámit studenty se základními sociálně-pedagogickými situacemi, - naučit studenty jasné orientaci v předmětu sociální pedagogiky - naučit studenty porozumět odborné literatuře. Cílem předmětu je také studentům: - přiblížit jednotlivá prostředí výchovy a jejich typy, - ukázat specifika metod sociálně-pedagogického působení v různých typech prostředí a analyzovat faktory, které mohou ohrožovat optimální rozvoj osobnosti (snažíme se také postihnout vzájemný vliv mezi prostředím a výchovou) - charakterizovat aktuální problémy sociální pedagogiky. Výstupy předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen charakterizovat prostředí a jeho jednotlivé typy, v nichž se výchova odehrává, základní sociálně-pedagogické situace. Student se bude dobře orientovat v předmětu sociální pedagogiky, bude mít přehled o základní odborné literatuře. Studenti by měli v seminární výuce získat znalosti a dovednosti, které uplatní v praxi v preventivní, poradenské či terapeutické oblasti.
Osnova
 • 1. Seznámení se s chodem seminářů 2. Dnes ty mně, zítra já Tobě! 3. Instituce a zařízení se sociálně pedagogickou dimenzí 4. Metody a formy sociální pedagogiky 5. Vzájemný vztah prostředí a výchovy 6. Náhled do primární odborné literatury 7. Náhled do odborných časopisů 8. Watch and change - globální rozvojové vzdělávání a SP 9. Aktuální témata sociální pedagogiky 10.Projektování, analýza SWOT 11.Masmédia a sociální pedagogika 12.Reflexe semináře
Literatura
 • PŘADKA, M.; KNOTOVÁ, D.; FALTÝSKOVÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998. ISBN 80-210-1946-8.
 • KRAUS. B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-135-X.
 • MARBURGER, H. Entwicklung und Konzepte der Sozialpadagogik. Munchen : Juventa Verlag, 1979. ISBN 3-7799-0547-7.
 • BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika. Bratislava : UK, 1994. ISBN 80-223-0817-X.
 • KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk- prostředí- výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. info
 • HOPF, Arnulf. Sociální pedagogika pro učitele :pomoc pro každý všední den ve škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 181 s. ISBN 80-7290-053-6. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče :průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 183 s. ISBN 80-7178-304-8. info
 • HRADEČNÁ, Marie. Vybrané problémy sociální pedagogiky. Praha: Karolinum, vydavatelství Univerzity Karlovy, 1998. 89 s. ISBN 8071840157. info
 • Pedagogický slovník. Edited by Jan Průcha - Eliška Walterová - Jiří Mareš. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 292 s. ISBN 80-7178-029-4. info
Výukové metody
skupinová práce, samostatná práce, brainstorming, diskuse, skupinové projekty, domácí příprava
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast.
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1841
BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika. Bratislava : UK, 1994. ISBN 80-223-0817-X. BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava : LORCA, 2006. HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5 HOFBAUER, B.; PÁVKOVÁ J. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1 HOPF, A. Sociální pedagogika pro učitele. Praha : UK, 2001. ISBN 80-7290-053-6. HRADEČNÁ, M. Vybrané problémy sociální pedagogiky. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-015-7. HRONCOVÁ, J., HUDECOVÁ, A., MATULLAYOVÁ, T. Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : PF UMB, 2000. HRADEČNÁ, Vybrané problémy sociální pedagogiky. Praha : Karolinum, 1998. JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003 ISBN 80-7254-329-6 KALVACH, Z. Úvod do gerontologie a geriatrie. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-366-0. KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : UP v Olomouci, 2000. ISBN 80-7067-669-8. KOVAŘÍK, J. a kol. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-957-7. KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-135-X. KRAUS, B. K aktuálnímu pojetí a postavení sociální pedagogiky. In Konstituování Sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. 1. vyd. Brno : IMS, 2004. ISBN 80-902936-5-4. s. 9 - 19. KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3 KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk – prostředí – výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno : Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2. MAŇÁK, J et al. Kapitoly ze sociální pedagogiky a sociální psychologie. Brno : Paido, 1998. ISBN 80-85931-58-3. MARBURGER, H. Entwicklung und Konzepte der Socialpadagogik. Munchen: Juventa Verlas, 1979. ISBN 3-7799-0547-7. MATĚJČEK, Z. Náhradní rodinná péče. Praha : Portál, 1999. ISBN MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : SLON, 2003. ISBN 80-86429-19-9. MATOUŠEK, O., Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998. MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Brno: Slon, 2006 ISBN 80-86429-87-8 Pedagogický slovník. Edited by Jan Průcha - Eliška Walterová - Jiří Mareš. 4., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-631-4. PŘADKA, M.; KNOTOVÁ, D.; FALTÝSKOVÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998. ISBN 80-210-1946-8. SOJÁK, P. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na Pdf MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4945-1
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.