SZ6060 Kreativní výtvarné techniky jako prostor pro jinakost v inkluzivní škole

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6060/Prez01: Út 15:00–16:50 učebna 39, P. Sochor
SZ6060/01: So 16. 3. 8:00–15:50 učebna 42, P. Sochor
Předpoklady
SOUHLAS
Nestanoveny;
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům kritický rámec pro chápání významu jinakosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole, a to skrze kreativní výtvarné techniky. Ty nabízí jeden z praktických nástrojů prevence sociálně patologických jevů, se kterými se učitelé mohou setkat u svých žáků. Cílem předmětu je také seznámit studenty se základními pojmy a mezioborovými souvislostmi vztahujícími se k problematice sociokulturní ex/inkluze ve školních i mimoškolních aktivitách u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. U studentů se předpokládá osvojení si východisek sociokulturního pojetí postižení v inkluzivní škole. Jednotlivá témata jsou ilustrována na příkladech životních příběhů žáků s postižením a jejich rodin, které jsou v semináři kriticky interpretovány. Seminář klade důraz na interdisciplinaritu, opírá se o sociokulturní, filozofické, psychologické i uměnovědné poznatky a zasazuje je do kontextu pedagogického. Skrze osvojení vybraných kreativních technik výtvarné tvorby tak budou studenti (v roli učitele) schopni lépe interpretovat jinakost svých budoucích žáků s postižením, případně jejich výjimečnost (talent). Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni vytvořit na základě získaných teoretických znalostí projekt umožňující podpořit žáka s postižením a jeho rodinu v prostředí mainstreamové kultury, jejíž je inkluzivní škola součástí.
Osnova
  • Výstupy z učení: • porozumění teoriím sociokulturního pojetí postižení: student chápe jinakost a její význam pro sociokulturní prostředí (školní i mimoškolní); • dovednost aplikovat vybrané kreativní výtvarné techniky jako prostor pro jinakost v inkluzivní škole; • porozumění žákům se speciálními vzdělávacími potřebami skrze projektivní výtvarné techniky a jejich interpretaci; • porozumění jinakosti plynoucí z postižení žáků, které není bariérou zážitku úspěšnosti ve třídě, komunitě školy a společnosti; • popsat procesy, které vedou k vyčleňování dětí (žáků) s postižením z přirozeného sociálního prostředí (např. třídy, party, rodiny apod.) a navrhnout preventivní opatření reflektující sociokulturní model pojetí postižení; • student dokáže fundovaně (s oporou o teorie a výzkumy) a kriticky diskutovat nad otázkami položenými v osnově předmětu; • student dokáže reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi; Hlavní témata (osnova): 1. Co je normální, co je abnormální v kultuře? Jak lze definovat sociokulturní normy? Může být jinakost pozitivní hodnotou v kolektivu třídy a školy? 2. Jakou roli hraje autenticita a originalita v sociální interakci mezi spolužáky? 3. Jaký vztah je mezi uměním a kulturou? Jaké jsou aspekty vzniku kulturních hodnot v kontextu inkluze? 4. Jaké jsou modely vizuální kultury? 5. Jaký je potenciál kooperativního, reflektivního, tvořivého a zážitkového pojetí vzdělávání pro všechny žáky bez rozdílu ve společném edukativním prostředí v kontextu arteterapie? 6. Jaké jsou zážitkové kreativní techniky čerpající z uměleckých forem? Studenti si ozřejmí jejich využití ve školním a mimoškolním prostředí. Vyjasní si, jaké techniky zprostředkovávají všem žákům poznání jejich normality a diverzity, které je obtížně verbálně sdělitelné a vysvětlitelné. Obsah předmětu: Předmět bude realizován formou cvičení. Se studenty budou probrána témata jako terminologické vymezení pojetí postižení, inkluzivní vizuální kultura, výtvarné kreativní techniky ve vzdělávání, kreativita žáků jako prostor pro jinakost a diverzitu ve třídě a škole, vliv umění osob s postižením (disability art, art brut, outsider art) na současné paradigma postižení, teorie normality a diverzity a vybrané arteterapeutické techniky. Struktura předmětu bude tvořena také prezentací příkladů úspěšných kulturně-vzdělávacích projektů a besedami s rodiči dětí s postižením o problematice jejich kreativního vzdělávání. Následně proběhne diskuse a bude poskytnuta konzultace k přípravě skupinového projektu studentů (zpracovaného dokumentární formou – foto, video aj.) na vybrané téma, které budou studenti v závěru vzájemně prezentovat. Témata pro tvorbu projektu: 1) Zobrazování žáka s postižením ve filmu, fotografii a výtvarném umění. 2) Kulturní instituce podporující inkluzivní trendy ve školách u nás i v zahraničí. 3) Talentovaný žák s postižením v inkluzivní škole. V závěru kurzu budou studenti schopni reflektovat získané znalosti a dovednosti v prostředí inkluzivní kultury respektující specifické potřeby žáků s postižením a jejich rodin. Studenti tak budou schopni na konci kurzu identifikovat vybrané aspekty specifických potřeb žáka s postižením jak v roli tvůrce kulturních aktivit (film, fotografie, výtvarné techniky aj.), tak jako příjemce kulturních hodnot ve školním i mimoškolním prostředí. Studenti budou schopni upozornit na bariéry – kulturní exkluzi – rodiny žáka s postižením a navrhnout možná proinkluzivní řešení.
Literatura
    povinná literatura
  • PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6344-0.
  • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-010-0.
  • SOCHOR, P. Člověk s postižení a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství. Brno: MU, 2015. ISBN978-80-210-7925-0.
Výukové metody
Teoretická příprava a praktická cvičení, tvorba projektů;
Metody hodnocení
Kolokvium - prezentace projektu (řešení v roli učitele/asistenta pedagoga); Doplňující informace: Podmínky k úspěšnému ukončení předmětu: - aktivní účast na semináři min. 80 %, - příprava na semináře – studium dokumentů uložených v ISu v rozsahu 20 stran, zhlédnutí videí/filmů, splnění seminárních úkolů, příprava projektu. Podmínkou absolvování předmětu je odevzdání semestrálního projektu a jeho ústní obhájení při kolokviu. Témata projektů budou v materiálech kurzu na dokumentovém serveru. Studenti plní cvičení a zadané úkoly vkládají do odevzdáváren ISu v elektronické podobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.