SZc002 Úvod do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/.7. 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZc002/01: Pá 20. 10. 14:50–17:25 učebna 50, Pá 24. 11. 14:50–17:25 učebna 50, Pá 8. 12. 16:40–18:20 učebna 50, K. Lojdová, J. Lukas, S. Střelec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět slouží studentům k základní orientaci při vstupu do rozsáhlé problematiky učitelské a asistentské profese. Studenti porozumí základnímu obsahu a terminologií pedagogiky a psychologie tak, aby ji mohli používat nejen v navazujících předmětech, ale především při soustavné kultivaci svého profesního smýšlení. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi pedagogiky, obecné psychologie a psychologie osobnosti a jejich vývojem. Studium předmětu má ukázat vztahy pedagogiky a psychologie k ostatním společenskovědním oborům a naznačit možnosti využívaní pedagogických a psychologických poznatků v práci učitelů a asistentů pedagoga. Absolvování tohoto kurzu je předpokladem ke studiu dalších pedagogických a psychologických disciplín. Ve dvouhodinových přednáškách se budou střídat přednášející z katedry pedagogiky a psychologie.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Na konci kurzu bude student schopen: • rozumět základnímu obsahu a terminologií pedagogiky a psychologie; • číst běžné pedagogické a psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět; • odlišit poznatky akademické pedagogiky a psychologie od běžných lidových pedagogických a psychologických poznatků.
Osnova
  • Hlavní témata: 1. Pedagogika jako vědní obor. Determinanty výchovy a vzdělávání. Základní kategorie a pojmy. 2. Předmět psychologie a jeho vývoj. Podmíněnost psychiky. Vědomí, čití a vnímání. 3. Proces výchovy a vzdělávání. Vybrané modely výchovy a vzdělávání. 4. Pozornost, paměť, představivost. Myšlení, řešení problémů. 5. Pedagogické profese a jejich podstata. Reflexe a sebereflexe pedagoga. Profesní portfolio. 6. Myšlení a řeč. Inteligence, schopnosti. Tvořivost. 7. Žák ve škole. Charakteristika žáků (gender, sociální status,..). 8. Učení. Výsledky učení, druhy učení. Emoce. 9. Národní kurikulum a vzdělávací standardy. Škola jako instituce, organizace, pospolitost. 10. Osobnost – pojem, vymezení, struktura a dynamika. Motivace, potřeby. 11. Školský systém v České republice. Výsledky a efekty vzdělávání. 12. Stres, stresory, syndrom vyhoření, psychohygiena. Vůle a volní procesy, rozhodování. Doplňující informace: Průřezová témata 1. Edukační aspekty inkluze, diverzita (inkluze) z pohledu pedagogiky a psychologie 2. Jak využívat poznatků z pedagogiky a psychologie; 3. Profesní portfolio pedagoga – charakteristika.
Literatura
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017. 483 stran. ISBN 9788026212287. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 9788024618326. info
  • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 271 s. ISBN 9788073675677. info
  • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra a Jarmila SVOBODOVÁ. Kapitoly z obecné pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o., 2007. 140 s. Pedagogická teorie. ISBN 978-80-86633-81-7. info
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test (k absolvování předmětu je třeba 70% správných odpovědí)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/SZc002

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:40, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému