Sop603 Artefiletika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
3 dny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je součástí sebepoznávací a sebezkušenostní výuky v různých technikách vycházejících z výchovných a artefiletických oblastí (expresivních přístupů při práci se skupinou. Konkrétně půjde vždy o tři blokové semináře zaměřeny na techniky z oborů artetefiletiky (prožitky, nalézání osobní hranice a svého osobního potenciálu /fyzického a duševního/, hodnotová orientace, empatie, spolupráce, komunikační dovednosti, já a skupina...); arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, bodyterapie a choreoterapie, fototerapie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu student:
na základě vybraných technik z různých artefiletiky nalezne prostřednictvím detekce svých silných a slabých stránek svou pozici ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvine schopnost své sebereflexe. Seznámí se s moderními technikami a nástroji pro sebepoznání, seberozvoj, rozvoj profesionální spolupráce, reflexi praxe apod. Rozvine svou osobnostní a sociální kompetenci v souvislosti s jejich budoucí pomáhající profesí, důraz je kladen na rozvoj facilitujících vlastností, skupinovou práci, zlepšení soc. dovedností jako komunikace, kooperace, já jazyk, tady a teď, skupinová dynamika, koheze a interakce a další. Získá specifické dovedností podporujících výchovně vzdělávací cíle a to především v oblasti komunikace, podpory kooperace (jak v rámci kontaktů mezi pedagogy navzájem, tak směřované ke skupinám studentů, klientů), sebeprezentace, kreativity, pedagogické improvizace apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
● orientovat v současných metodách a technikách artefiletiky zaměřených na oblast intrapersonálních a interpersonálních jevů
● mít jasnou úroveň vlastní sebezkušenosti pro oblast intrapersonálních a interpersonálních jevů
● interpretovat pojetí osobnosti člověka v kontextu vlastního růstu směrem k sobě, k druhým, k profesi
Osnova
 • Osobnostní a sociální rozvoj v rámci vybraných technik zaměřených na: – sebepojetí, sebreflexe, sociální interakce, relaxace, meditace, vlastní identita, vážení si druhých i sebe, pozitivní motivace do života, ovlivnění hodnotové mapy, netradiční aktivity, radost, zábava, komunikační dovednosti, týmovost a skupinová dynamika, prevence možných sociálních problémů, poznání svých hranic, efektivní možnost ztráty nudy, vztah k sobě a okolí
Literatura
 • POTMĚŠILOVÁ, Petra a Petra SOBKOVÁ. Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 111 s. ISBN 9788024431208. info
 • SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění : teorie a praxe artefiletiky. Vyd. 2., ekonomické. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. 281 s. ISBN 9788072904983. info
 • SLAVÍKOVÁ, Vladimíra, Jan SLAVÍK a Sylva ELIÁŠOVÁ. Dívej se, tvoř a povídej! : artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 194 s. ISBN 9788073673222. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 175 s. ISBN 80-7178-689-6. info
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 80-7178-616-0. info
 • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 2001. 150 s. ISBN 80-7178-586-5. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. 246 s. ISBN 80-7178-557-1. info
 • SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění :teorie a praxe artefiletiky. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. 281 s. ISBN 80-7290-066-8. info
 • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 199 s. ISBN 80-7178-204-1. info
 • MASTERS, Robert a Jean HOUSTON. Naslouchejte svému tělu : psychofyzická cesta ke zdraví a vědomí sebe sama. Praha: Pragma, 1994. 253 s. ISBN 8085213435. info
 • MÁTEJOVÁ, Zlatica. Základy teórie a praxe muzikoterapie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 138 s. ISBN 80-223-0401-8. info
Výukové metody
Seminář, praktická výuka, prezentace vlastních projektů, skupinová diskuze.
Metody hodnocení
Aktivní účast na výuce, vypracování písemné reflexe - na téma: Získaná sebepoznání a sebezkušenost, na základě zpětných vazeb skupiny, vědomí sebe sama, své sociální dovednosti, rysů, motivace, rolí a postojů; návrh vlastního projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/Sop603