VV8MP_DVV1 Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Ovčáčková (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen studentům magisterského studia. Předmět tvoří teoretický základ pro studentskou praxi. Hlavními cíli semináře je získání přehledu o teorii a praxi předmětu výtvarné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle semináře jsou: získat přehled o vývoji teorie a praxe předmětu výtvarná výchova. Prozkoumat vztahy umění a výtvarného projevu dětí. V rámci semináře tvořivě přemýšlet o možnostech a námětech do hodin výtvarné výchovy
Osnova
 • Antropologické, psychologické, filozofické a umělecké kořeny dětského výtvarného projevu, analogie mezi výtvarnou modernou, uměním přírodních národů a spontánními projevy dětí, typologie výtvarného projevu, moderní a postmoderní výtvarná pedagogika - historie a současnost, základní a alternativní formy iniciace výtvarného projevu a výuky, osobnosti z teorie a praxe výtvarné výchovy 20. století, role nových médií ve výtvarné pedagogice, výtvarná výchova v projektech, smyslová a duchovní výchova, interdisciplinární a dialogický přístup k výuce dějin umění.
 • Doporučená témata závěrečné eseje nebo prezentace
 • 1. Klíčové body v historii „výchovy uměním“ a současnost výtvarné pedagogiky.
 • 2. Vybrané osobnosti z moderní historie výtvarné pedagogiky v českém a světovém kontextu.
 • 3. Vztah výtvarných umělců k výtvarné tvorbě dětí.
 • 4. Domácí a zahraniční instituce zabývající se výchovou uměním.
 • 5. Vybraná kapitola z dějin umění a formy a metody jejího zpřístupnění na střední všeobecně vzdělávací a odborné škole).
 • 6. Role obrazové analýzy ve výuce dějin umění (příklady).
 • 7. Dialogický přístup k výuce dějin umění na střední škole.
 • 8. Volné téma – konzultace s vyučujícím
Literatura
 • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 351 s. ISBN 9788021045934. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002. 350 s. 2002 svazek 83. ISBN 80-210-3029-1. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999. 125 s. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2. info
 • SLAVÍK, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově : artefiletika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 199 s. ISBN 8071844373. info
 • ROESELOVÁ, Věra. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. 241 s. :il. ISBN 80-902267-1-X. info
 • ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Illustrated by Robert Ježdík. 1. vyd. Praha: Sarah, 1995. 195 s. info
Výukové metody
diskuze nad tématy, přednášky
Metody hodnocení
Esej (esej může mít formu souvislého textu nebo prezentace na CD doplněné obrazovou dokumentací) vztahující se k některému bodu osnovy předmětu. Tištěná podoba eseje bude graficky upravená. V závěru práce nutno uvést citovanou literaturu s patřičnými bibliografickými údaji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV8MP_DVV1