XRJk10 Gramatika 3 RJ

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Kleinová (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Ruština na úrovni B1-B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí ze syntaxe ruského jazyka. Seznámení se s teoretickými poznatky o skladbě ruštiny probíhá s přihlédnutím na shody a rozdíly mezi ruštinou a češtinou. Předmět také ověřuje znalosti nabyté studenty z disciplín gramatika 1 a gramatika 2, ve kterých se kladl důraz na morfologický systém současné ruštiny.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
vyjmenovat základní rysy syntaktického systému ruštiny;
konfrontovat ho se systémem češtiny;
identifikovat syntaktické konstrukce;
analyzovat stavbu ruské věty a souvětí.
Osnova
 • 1. Předmět syntaxe. Syntaktické jednotky.
 • 2. Věta jednoduchá (obecná charakteristika). Druhy vět dle komunikačního záměru.
 • 3. Věta holá a rozvitá. Věta kladná a záporná.
 • 4. Hlavní větné členy: podmět a přísudek.
 • 5. Rozvíjející větné členy: přívlastek a přístavek.
 • 6. Předmět. Přímý a nepřímý předmět. Doplněk.
 • 7. Příslovečné určení: klasifikace, způsoby vyjádření.
 • 8. Jednočlenné věty a jejich klasifikace.
 • 9. Souvětí. Obecná charakteristika.
 • 10. Typy souřadných souvětí.
 • 11. Typy podřadných souvětí.
 • 12. Bezespoječné souvětí. Souvětí s různými typy syntaktických vztahů.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
 • MRÁZEK, Roman, Stanislav ŽAŽA a Jaroslav BAUER. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. D. 2, Skladba [1966, SPN]. 2., opr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 494 s. info
  doporučená literatura
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 124 s. ISBN 8086898695. info
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • MRÁZEK, Roman. Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 149 s. ISBN 8021002042. info
Výukové metody
Teoretická příprava ke zkoušce.
Nastudování odborné terminologie.
Rozbory textů, určování typů syntaktických vztahů.
Poslech a čtení v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Požadavky k úspěšnému ukončení předmětu:
znalost terminologie;
úspěšné zvládnutí ústní zkoušky (látka předmětů gramatika 1, gramatika 2, gramatika 3).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji řádnou přípravu na hodiny, čtení a poslech v ruském jazyce.
Pokud si předmět zapíší méně než 10 studentů, výuka bude probíhat bezkontaktně. Učební materiály pro samostatnou práci budou vloženy do Studijních materiálů předmětu v ISu.
Studijní opory:
Dril "Syntaktická terminologie"
https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28162
Odpovědník „Typy přísudků“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2BK_SYP1/odp/Typy_prisudku.qref
Odpovědník „Určování větných členů“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/RJ2BK_SYP1/odp/Urcovani_vetnych_clenu.qref
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.