Ze2RC_CRK4 Regionální geografie České republiky

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
16 hodin konzultací. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Terminologické a věcné znalosti z dílčích fyzickogeografických disciplín (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, pedogeografie a biogeografie) a nauky o krajině a životním prostředí. Důležitou podmínkou je umění dávat do logických a regionálních souvislostí znalosti z uvedených disciplín.

Terminologické a věcné znalosti z dílčích humánně geografických disciplín (g. výrobní a nevýrobní sféry).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům geografické údaje o jednotlivých přírodních složkách životního prostředí na území ČR a o jejich vzájemných souvislostech z prostorového a časového hlediska. Studenti po absolvovani predmetu mají disponovat regionalnimi znalostmi o CR z dílčích fyzickogeografických disciplín (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, pedogeografie a biogeografie) a nauky o krajině a životním prostředí. V prednaskach budou nezbytne informace prezentovany v podobe mluveneho slova, digitalnich prezentaci a map. Prakticka prace se znalostmi je naplni seminare. Studenti rozumi kritériím vymezení jednotlivých regionů ČR, umí regiony popsat ve věcných souvislostech, porozumět jejich vnitřnímu prostorovému členění a umí tyto vlastnosti vysvětlit.
Výstupy z učení
Studenti rozumí kritériím vymezení jednotlivých regionů ČR, umí regiony popsat ve věcných souvislostech, porozumět jejich vnitřnímu prostorovému členění a umí tyto vlastnosti vysvětlit.
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Poloha ČR. Klima ČR a jeho role v ŽP.
 • 2. Vodstvo ČR a jeho vliv na ŽP.
 • 3. Geologická stavba a reliéf, jejich význam pro ŽP.
 • 4. Půdy ČR, zákonitosti jejich prostorového uspořádání, postavení v ŽP.
 • 5. Biota ČR, rozmístění, role v ŽP, význam a ochrana.
 • 6. Přírodní krajiny ČR, typologické a individuální krajinné celky ČR.
 • 7. Ochrana přírodní krajiny v ČR.
 • 8. Základní geografické charakteristiky ČR. Administrativní členění ČR. Sídelní struktura. Obyvatelstvo ČR – dynamické a strukturální charakteristiky obyvatelstva. Trh práce ČR.
 • 9. Regionálně geografické aspekty primárního sektoru – zemědělství, lesnictví a rybolovu.
 • 10. Specifika hospodářského vývoje ČR. Základní aspekty průmyslu ČR.
 • 11. Geografické aspekty cestovního ruchu v ČR. Dopravní geografie ČR v obecném a odvětvovém přehledu.
 • 12. Geografie obchodu a služeb jako samostatná disciplína.
 • 13. Regionální politika a regionální rozvoj v ČR.
 • 14. Socio-ekonomická specifika krajů ČR.
Literatura
 • VITURKA, Milan. Hodnocení dosažené úrovně rozvoje základních služeb podle okresů České republiky. Terč, Ústí n. L.: SEÚ, 1992, roč. 2, 2-3, s. 113-124. info
 • HAMPL, Martin, Václav GARDAVSKÝ a Karel KÜHNL. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 255 s. : t. info
 • HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České republice : transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova, 2005. 147 s. ISBN 808674602X. info
 • BRINKE, Josef. Úvod do geografie dopravy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 112 s. ISBN 8071849235. info
 • VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3504-8. info
 • HAMPL, Martin. Regionální vývoj :specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta přírodovědecká, 2001. 328 s. ISBN 80-902686-6-8. info
 • VITURKA, Milan a Viktorie KLÍMOVÁ. Globálně orientované hodnocení konkurenční pozice krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2006. info
 • ŠVERMOVÁ, Pavla. Geografie České republiky. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2010. 190 s. ISBN 9788073726331. info
 • TOUŠEK, Václav, Irena SMOLOVÁ, Miloš FŇUKAL, Martin JUREK a Pavel KLAPKA. Česká republika: portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 136 s. ISBN 8023963058. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, terénní praxe.
Metody hodnocení
Prednasky. Předmět je uzavřen zkouškou, která probíhá primárně písemnou formou. V případě opakovaného neprůkazného složení písemné zkoušky, může po schválení vyučujícím proběhnout i zkouška ústní. Podmínkou připuštění ke zkoušce obecně je udělený zápočet ze semináře.
Informace učitele
KUNSKÝ, Josef. Fyzický zeměpis Československa. Praha: SPN, 1968, 537 s.
DEMEK, Jaromír, et al. ČSSR – Příroda, lidé, hospodářství. Brno: GgÚ ČSAV, 1977, 296 s.
CZUDEK Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: SURSUM, 1997, 213 s.
DEMEK, Jaromír, et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha: Academia, 1987, 584 s.
VLČEK, Vladimír, et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Praha: Academia, 1984, 316 s.
DEMEK, Jaromír, et al. Životní prostředí České socialistické republiky. Praha: SPN, 1978, 160 s.
MOLDAN, Bedřich, et al. Životní prostředí České republiky. Praha: Academia, 1990, 284 s.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.