SP4BK_ZSP3 Introduction to Special Education 3 - Teaching the Hearing Impaired

Faculty of Education
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0/1. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Organization helping people with hearing impairment, psychological peculiarities of people with hearing disabilities, principles and work methods, technical aids, various ways of commmunication, specifics of work with people with hearing impairment and deaf people, deafblind.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do surdopedie vymezení základních pojmů Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu 2. Historie péče o sluchově postižené Rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících 3. Sluch Význam sluchu, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchového postižení, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, důsledky sluchové vady 4. Řeč, hlas a artikulace u sluchově postižených Ontogenetický vývoj řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory, charakteristika hlasového projevu u sluchově postižených 5. Komunikace Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy u sluchově postižených, vizuálně motorické systémy, odezírání 6. Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, kompenzační pomůcky a jejich význam, kochleární implantát, metodika práce se sluchadly a kochleárním implantátem 7. Včasná intervence u sluchově postižených Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, zdravotnická péče, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika 8. Vzdělávací přístupy pro sluchově postižené Organizace vyučování, orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, sluchově postižený pedagog 9. Problematika profesní orientace a tlumočnické služby Organizace sluchově postižených, osobnost sluchově postiženého, socializace a možnosti profesní orientace, využití tlumočnických služeb v ČR 10. Sluchová vada a další kombinovaná postižení Péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, hluchoslepota - etiologie, program péče, komunikační systémy
Literature
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených (Comunicattion of hearing handicaped people). In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. p. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 8 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2007/SP4BK_ZSP3