FJ3033 Vybrané kapitoly ze stylistiky

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu by student měl: získat základní znalosti z problematiky obecné stylistiky; osvojit si stylisticky správný projev; porovnat aspekty francouzského a českého jazyka se zaměřením na fonostylistiku a problematiku překladu; rozebrat vybrané stylistické figury.
Osnova
  • 1.Rétorika a stylistika: historie, vymezení pojmů, terminologie. 2. Styly, jazykové a mluvnické prostředky.3.Systémové srovnání dvou jazyků (francouzštiny a češtiny). Problematika překladu. 3.Fonostylistika. 4.Gramatika textu (textová koherence).5.Denotace, konotace v kontextu studovaných jazyků.6.Stylistické figury: srovnání, metafora, metonymie, synekdocha, antitéze, eufemizmus, litotes, pleonazmus, kalambur, anafora, gradace, elipsa…
Literatura
  • ŠABRŠULA, J. Problčmes de la stylistique comparée du français et du tchčque. Praha: UK, 1990.
  • CHARAUDEAU, P. Grammaire du sens et de lexpression. Paíž: Hachette, 1992.
  • KOKELBERG, J. Les techniques du style. Paíž: Nathan, 1991.
  • RADINA, O. Francouzština a eština, systémové srovnání dvou jazyk. Praha: SPN, 1976.
  • RONGERIE, A. Trouvez le mot juste. Paíž: Hatier, 1995.
  • PEYROUTET, C. Style et rhétorique. Paíž: Nathan, 1994.
  • PEYROUTET, C. La pratique de lexpression écrite. Paíž: Nathan, 1991.
  • ARÉNILA-BÉROS, A. Améliorez votre style I, II. Paíž: Hatier, 1996.
  • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2000. 526 s. ISBN 8085927802. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.