RJ1063 Praktická jazyková cvičení 4

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalit jazykové znalosti a dovednosti studentů, rozvíjet schopnost ústního a písemného projevu, posílit gramatické dovednosti, zlepšit výslovnost a rozvíjet umění aplikovat získané znalosti v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
komunikovat v ruštině v rámci probraných okruhů s použitím nového lexika;
rozumět textům a poslechům v ruštině na úrovni A2-B1;
správně vyslovovat ruská slova a intonovat ruské věty;
použít získané znalosti o gramatice ruštiny v psaném a ústním projevu.
Osnova
 • 1 - 2. Charakter. Vlastnosti. Stupňování přídavných jmen. Vztažná a tázací zájmena. Krátké tvary přídavných jmen. 3 - 4. Oblečení. Móda. Užití přechodníků. Přechodník přítomný a minulý. Skloňování zájmena весь. 5 - 6. Dopravní značky. Řízení auta. Dopravní nehody. Přídavná jména slovesná činná. Přídavná jména slovesná trpná. 7 - 8. Na poště. V bance. Spojky. Sponové sloveso являться. Infinitiv v ruštině a češtině. Užití předložek. 9-10. Ruská federace: geografie, státn í zřízení. Statní moc, funkce prezidenta. Skloňování příjmení. 11-12. Ruské svátky a tradice. Skloňování druhových číslovek. Zlomky a desetinná čísla. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004. 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Praktická jazyková cvičení. Pravidelná příprava na hodiny, plnění domácích úkolů, poslech a četba ruských textů. Docházka je evidována. Absence musí být řádně omluvena.
Metody hodnocení
Docházka je evidována. Absence musí být řádně omluvena. Zápočet se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část - test (účivo celého semestru).
Po úspěšném zvladnutí písemného testu může student dělat ústní část zápočtu, která zahrnuje:
konverzaci dle osvojených během celého roku témat;
četbu ruského textu (180-200 stran);
poslech (audio, video, DVD - min. 1 ruský film).
Student předloží slovníček nových slov z četby (min. 50 výrazů).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět rozvijí jazykové znalosti a komunikační dovednosti studenta. V kurzu se student seznámí se základními principy ruského pravopisu a obtížnými jazykovými jevy v porovnání s českým jazykem. Teoretické znalosti jsou procvičovány na materiále lexikálních, gramatických a fonetických cvičení, textech a videonahrávkách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.