AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15:50–17:25 C42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V semináři se studenti seznámí s charakteristickým inventářem raného středověku od 6. do 11. století ve střední Evropě, kde se střetává několik etnik se svébytnou hmotnou kulturou: Slované, Avaři, Germáni a Maďaři. Předměty jsou demonstrovány chronologicky, aby byla zřejmá vývojová návaznost či diskontinuita materiální kultury raně středověkého období. Cílem semináře je osvojit si jednotlivé „funkční“ skupiny hmotné kultury (šperk, součásti oděvu, zbraně a bojovnická výstroj, nádoby, výrobní nástroje atd.) a v rámci každé skupiny získat podrobný přehled o konkrétních typech a variantách předmětů. Studenti se naučí odborné termíny sloužící k označování předmětů a jejich součástí, dále typologické členění předmětů, jejich chronologické a etnické zařazení, konstrukční aj. vlastnosti předmětů, v neposlední řadě i použité výrobní technologie. Studenti by se měli orientovat v základní odborné literatuře. Získané poznatky by měli umět aplikovat při vlastní práci s artefakty. Kostrou výuky jsou obsáhlé prezentace ve formátu pdf, které si studenti stáhnou z e-learningového portálu ELF. Kromě bohatého obrazového materiálu obsahují prezentace podrobnou českou, anglickou a německou terminologii, dále pak hlavní literaturu k dané problematice i speciální práce, z nichž byla čerpána cizojazyčná terminologie.
Osnova
 • 1) Úvod do problematiky raně středověké hmotné kultury.
 • Technologie výroby předmětů z drahých a barevných kovů Definice pojmu „hmotná kultura“, její význam v archeologii. Periodizace raného středověku (Eisnerovo rozdělení doby hradištní vs. novější „historická“ periodizace). Hlavní výrobní a výzdobné techniky využívané při výrobě kovového šperku: vážení kovu, tavení a odlévání, používané nástroje. Výroba plechu a drátu. Filigrán a granulace.
 • 2) Raně středověký šperk I
 • Terminologie částí náušnic. Náušnice aj. druhy ozdob avarského/předvelkomoravského období, byzantské vlivy na jejich genezi. Šperk předköttlašského horizontu coby směs západoevropských a avarských prvků. Způsob označování typů – slovní vs. kódový. Středohradištní náušnice z okruhu podunajského, karantánského a nitranského šperku.
 • 3. Raně středověký šperk II
 • Náušnice z okruhu veligradského šperku – jejich typologie (hrozníčkové, bubínkové, košíčkové, sloupečkové, lunicové), datování a geneze (byzantský původ vs. vliv vkusu místních odběratelů). Nejstarší horizont veligradského šperku a typologické souvislosti s pozdně avarským šperkem. Středohradištní gombíky – plechové lisované, lité, skleněné (jejich výrobní technologie, výzdoba, datování).
 • 4. Raně středověký šperk III
 • Středohradištní prsteny z okruhu podunajského a veligradského šperku (kroužkové, plechové štítkové, s butonem a honosnou výzdobou apod.). Lunicové závěsky, kaptorgy, křížky aj. druhy závěsků do náhrdelníků; jejich tvar, materiály, výzdoba, funkce (šperk vs. amulet) a datování. Rolničky.
 • 5. Raně středověký šperk IV
 • Středohradištní skleněné korály: výrobní a výzdobné techniky. Tradiční a novější typologie, principy vyčleňování typů. Časté a vzácné typy korálů, domácí výrobky vs. importy. Chronologický význam skleněných korálů ve starší a novější literatuře. Kovové korály a další součásti náhrdelníků (fosilie, starožitnosti).
 • 6. Raně středověký šperk V 
 • Staromaďarský a belobrdský šperk: náušnice, plakety, dvoudílné ozdoby, gombíky, pukličky, perforované mince, nákrčníky, náramky, prsteny, skleněné a polodrahokamové korály, kauri mušle aj. závěsky do náhrdelníků. Typy šperků přinesené Maďary z východní Evropy a šperky inspirované Byzancí. Povelkomoravský a mladohradištní šperk: náušnice a esovité záušnice (relevantní znaky, způsoby třídění, datace). Soudobé stříbrné mince (denáry) a jejich chronologická hodnota.
 • 7. Militária I
 • Chronologie avarských pohřebišť (tradiční a podle J. Zábojníka). Konstrukce avarských opasků a jednotlivé funkční druhy kování. Vývoj opaskových garnitur od časné po pozdní dobu avarskou: proměna používaných výrobních a výzdobných technologií a vyobrazovaných motivů (nomádské vs. pozdně antické ikonografické motivy). Avarský reflexní luk a šípy; hroty kopí, jednosečné a dvousečné zbraně, ochranná zbroj, třmeny.
 • 8. Militária II
 • Merovejské a karolinské saxy, jejich převzatí Avary a Slovany. Typologie saxů na základě jejich rozměrů a tvaru, jejich chronologie. Karolinské a velkomoravské meče: typologie (Petersen, Ruttkay, Geibig), konstrukce a datování. Mečové pásy a k nim příslušné garnitury kování: garnitury s trojlistým kováním, typ Závada a otázka funkce průvleček s prodlouženým krčkem. Karolinské a středohradištní hroty kopí a sekery.
 • 9. Militária III
 • Středohradištní šipky – typologie, otázka funkce (válečné vs. lovecké). Středoevropský dlouhý (celodřevěný) luk. Honosné velkomoravské opaskové garnitury a jejich kování. Lýtkové a ostruhové řemeny. Použité výzdobné techniky (vrubořez, niello, tauzie), původ a datování. Středoevropské ostruhy a třmeny, jejich konstrukce a typologie. Staromaďarská militária: šavle, reflexní luk, rombické aj. šipky, opasková kování, třmeny.
 • 10. Raně středověká keramika
 • Technologie výroby keramiky (formování v ruce, obtáčení na pomalu rotujícím hrnčířském kruhu, vytáčení na rychle rotujícím kruhu). Keramika pražského typu – typologie, datování. Podunajský typ (keramika středodunajské kulturní tradice). Spektrum keramiky z avarských pohřebišť. Středohradištní keramika a používané názvosloví tvarů a výzdoby. Regionální keramické okruhy na Moravě (blučinský, pomoravský, mikulčický, dolnověstonický, vysočanský). Technologické a plastické značky na dnech nádob. Keramika antických tvarů, grafitová keramika, mladohradištní keramika.
 • 11. Návštěva Moravského zemského muzea I
 • Předměty každodenní potřeby: nože, jejich běžné a speciální tvary; brousky a jejich odlišení od prubířských kamenů; ocílky, křesací kameny, hřebeny atd. Zemědělské nástroje (srpy, kosy, radlice, krojidla atd.), dřevozpracující nástroje (sekery, pily, tesly, vrtáky atd.). Doklady železářství v Moravském krasu. Výroba tkaniny a k tomu potřebné nástroje (vochle, vřeteno, přeslen, přeslice, tkalcovský stav a jeho součásti), doklady výroby oděvů (jehelníčky, jehly) a kožených předmětů (šídla). Předměty z organických hmot (dřevo, roh, paroh, kůže atd.) a používané technologické postupy. Vědra a jejich součásti; další typy dřevěných nádob. Opakování poznatků z přednášek: technologie výroby a výzdoby kovových předmětů. Kultura s keramikou pražského typu z časně slovanského období (keramika, nekeramický inventář, byzantské bronzové přezky coby importy).
 • 12. Návštěva Moravského zemského muzea II
 • Opakování poznatků z přednášek (terminologie vztahující se k nálezům hmotné kultury, diskuze o typologickém zařazení, datování, odborné literatuře atd.). Předvelkomoravské období: avarská pohřebiště na jižní Moravě, nálezy avarské lité industrie v prostředí slovanských hradišť (Mikulčice aj.). Keramika podunajského typu. Středohradištní období: ukázky produkce jednotlivých regionálních keramických okruhů; podunajský a veligradský šperk, skleněné aj. korály; zbraně a bojovnická výstroj. Doklady obchodu na Velké Moravě (ekvivalenty hodnoty, importované luxusní předměty). Doklady křesťanství (křížky) a vzdělanosti (pisátka, rámečky voskových tabulek). Technická keramika používaná při stavbě velkomoravských kostelů. Mladohradištní keramika.
Literatura
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha: LIBRI, 2002. 564 s. LIBRI, I. ISBN 80-7277-104-3. info
Výukové metody
teoretická příprava, návštěva muzea nebo depozitáře
Metody hodnocení
písemný test Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři, suverénní znalost hmotné kultury a orientace ve vývojových trendech raného středověku.
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní literatura: DOSTÁL, B. 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha. FUSEK, G. 1994: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, PA LXXVII, 18-80. Studien zum Burgwall von Mikulčice I, III, IV, V. Internationale Tagungen in Mikulčice I - V. Hrubý, V. 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště „Na valách“. Praha. Galuška, L. 1996: Uherské Hradiště - Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno. Měřínský, Z. 1985: Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích. Studie AÚB XII, Praha. Měřínský, Z. 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha. Rejholcová, M. 1995: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Analýza. Nitra. Hanuliak, M. – Rejholcová, M. 1999: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Vyhodnotenie. Nitra. Klanica, Z. 2006: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl I. Příspěvek ke chronologii časně středověké hmotné kultury ve střední Evropě. Díl II. Katalog. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 28. Brno. Hanuliak, M. 2004: Velkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.-10. storočí na území Slovenska. Nitra. Bartošková, A. 1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu. St.AÚB, Praha. Dostál, B. 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Informace o ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.