AEA_59 Znalectví hmotné kultury středověku

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/20/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:30–15:45 T227
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: 2 seminární skupiny po 25 studentech
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
main goal of the course: practical knowledge of the medieval material culture (from 11th to the first half of the 16th century)
morfology, typology, chronology of the artefacts and the understanding of the main groups of the medieval artefacts (crafts, agriculture, buildings)
production palces (medieval fields, smithery, and many others)
pottery (kitchen ware, table ware), build ceramic (bricks, tiles), glas, metal, bones, wood, textile, leather artefacts
excursion to the Brno Town Museum - Špilberk
Osnova
 • 1. rozdělení hmotné kultury, kulturní rámec středověku
 • 2. keramika
 • 3. keramika
 • 4. keramika - stavební, kamnářská, umělecká
 • 5. středověké osídlení: vesnice, města, hrady, kláštery
 • 6. vesnický dům, stavební kování, zemědělství
 • 7. kovářství,zbraně
 • 8. dřevoobráběcí řemesla
 • 9. sklo
 • 11. textilnictví
 • 12. výrobky z oraganických materiálů - dřevo, kost, paroh
 • 13. exkurze
Literatura
 • see below
 • PETRÁŇOVÁ, Lydia. Dějiny hmotné kultury. Edited by Josef Petráň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. s. 481-100. ISBN 8071840866. info
Výukové metody
artefakty z různých typů středověkých sídelních areálů (vesnice, město, městečko, menší opevněné sídlo a hrad) artefakty každodenního života roztříděné podle řemeslné výroby postup výroby a využití v denním životě typologie jednotlivých druhů artefaktů rozpoznání fragmetnárních zlomků na základě znalosti kompletních předmětů datace artefaktů a jejich význam v nálezové situaci
Metody hodnocení
prezence, test, referát, zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní literatura ke znalectví hmotné kultury mladšího středověku* A) Hmotná kultura jako metodologický a kulturně historický problém: místo a funkce hmotné kultury ve vědeckém poznávání minulosti, sociálně indikační hodnota hmotné kultury, odraz společenských změn v hmotné kultuře, sémiotický statut hmotné kultury a duchovní kultura, kritika a možnosti vypovídací hodnoty hmotných pramenů a jejich nálezového prostředí, hmotná kultura a dějiny středověkých řemesel, ikonografie hmotné kultury. Syntézy, monografie: BERANOVÁ, M. 1975: Zemědělská výroba v 11./14. století na území Československa, Studie AÚ ČSAV v Brně, 3, Brno. HUSA, V. - PETRÁŇ, J. - ŠUBRTOVÁ, A. 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha. NOVÝ, L. a kol. 1974: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. Praha. PETRÁŇ, J. 1985/1995: Dějiny hmotné kultury I, II. Praha. PLEINER, R. a kol. 1984: Dějiny hutnictví železa v Československu 1. Od nejstarších dob do průmyslové revoluce. Praha. ŠMELHAUS, V. 1980: Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské. Praha. VAŘEKA, P., 2005: Archeologie středověkého domu. Plzeň. WINTER, Z. 1909: Řemeslnictvo a živnost XVI. věku v Čechách (1526 - 1620). Praha. Studie a články: BELCREDI, L. 1990: Přínos ikonografie k poznání inventáře a všedního života na středověké vsi, AH 15, 43 – 55. KLÁPŠTĚ, J. 1994: Změna - středověká transformace a její předpoklady. In: MARB 1993, PA - Supplementum 2, 9 - 59. KLÁPŠTĚ, J. 2001: Mudrování u studny, AR 53, 802. MĚCHUROVÁ, Z. Projevy duchovní kultury ve hmotných památkách na Moravě a ve Slezsku, AH 15, 311 - 321. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslnické výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, AH 8, 41 – 71. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1990: Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta), AH 15, 19 - 42. PETRÁŇ, J. 1983: Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury, AH 8, 27 - 39. RICHTER, M - SMETÁNKA, Z. 1959: Příspěvek k metodice studia středověké keramiky v Čechách, AR XI, 86 – 97. RICHTER, M. - SMETÁNKA, Z. 1983: Archeologie a studium řemeslné výroby, AH 8, 11 - 26. SCHÜTTE, S. 1986: Brunnen und Kloaken auf innerstädtischen Grundstücken im ausgehenden Hoch- und Spätmittelalter, ZAM, Beiheft 4, 237 - 255. SMETÁNKA, Z. 1995: Hmotná kultura. In: Spunar, P. (ed.): Kultura středověku. Praha. SOMMER, P. 1989: K poznání české církevní hmotné kultury 13. století, AH 14, 53 - 63. ŠMAHEL, F. 1990: Archeologické doklady středověké duchovní kultury, AH 15, 295 - 310. VENCL, S. 2001: Souvislosti chápání pojmu „nálezový celek“ v české archeologii, AR 53, 592 - 614. TOMAS, J. 1983: Řemeslníci 11. – 13. století v českých zemích v písemných pramenech, AH 8, 73 – 84. B) Hmotná kultura města BLÁHA, J. 1995: Olomouc – příspěvek ke kulturní historii pozdněstředověkých měst. In: Wachowski, K. (ed.): Kultura średniowiecznego Ślaska i Czech. Miasto. Wroclaw, 29 – 39. KLÁPŠTĚ, J. (ed.) 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě, MAR 4. Praha – Most. KRAJÍC, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici č.p. 28). Tábor. KRAJÍC, R. a kol. 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor. RICHTER, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha. RICHTER, M. - KRAJÍC, R. 2001: Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí - archeologický výzkum 1962-1988. Praha - Sezimovo Ústí - Tábor. RICHTER, M. – VOKOLEK, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové. SEDLÁČKOVÁ, H. 1998: Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973 – 1996. Katalog výstavy. Olomouc. C) Hmotná kultura vesnice BELCREDI, L. 1983: Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách, AH 8, 411 – 422. MĚCHUROVÁ, Z. 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie AÚ AV ČR XVII/1, Brno. NEKUDA, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno. NEKUDA, V. 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno. SMETÁNKA, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha. D) Hmotná kultura hradu a tvrze BRYCH, V. 1998: Hmotná kultura středověké tvrze v Čechách. In: Svoboda, L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, A – J. Praha, 48 – 84. DURDÍK, T. 1988: Výzkum manského domu na Křivoklátě. Předběžné sdělení, AH 13, 285 – 298. DURDÍK, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha. KOUŘIL, P. - PRIX, D. - WIHODA, M. 2000: Hrady českého Slezska. Brno - Opava. MĚŘÍNSKÝ, Z. – PLAČEK, M. 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981 – 1989), Brno – Brtnice. POLÁČEK, L. 1990: Újezd u Tišnova – „Hrádek“. Vybavení a provoz drobného feudálního sídla, AH 15, 223 – 233. UNGER, J. 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno. UNGER, J. 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Archeologická sociokulturní studie. Brno. E) Řemeslnické výrobky - nálezové prostředí, interpretace, klasifikace a deskripce, chronologie Hrnčířství, stolní a kuchyňská keramika: BUBENÍK, J. – FROLÍK, J. 1995: Zusammefassung der Diskussion zur gemeinsamen Terminologie der grundlegenden keramischen Begriffe. In: Poláček, L. (Hrsg.): Slawische Keramik im Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Terminologie und Beschreibung, 128 – 130. BUKO, A. 1990: Ceramika Wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Lódź. FROLÍK, J. – SIGL, J. 1990: Soubor pozdněstředověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice, Studies in Postmedieval Archaeology. Praha, 269 – 284. GABRIEL, F. – SMETANA, J. 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách, AH 8, 119 – 138. GOŠ, V. 1983: Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let archeologických výzkumů města, AH 8, 197 – 210. KLÁPŠTĚ, J. 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138-158. KLÁPŠTĚ, J. (ed.) 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě, MAR 4. Praha – Most. KRAJÍC, R. a kol. 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor. MATOUŠEK, V. – SCHEUFLER, V. 1983: Raně novověké berounské zboží ve světle archeologických výzkumů v Berouně, AH 8, 189 – 196. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1969: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování, VVM XXI, 89 – 105. MICHNA, P. 1970: Ein Massenfund mittelalterlicher Keramik aus Brünn, Dvořák-Gasse, ČMM LV, Vědy společenské II., 121 – 156. NEKUDA, R. 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, AH 5, 389 – 450. NEKUDA, V. – REICHERTOVÁ, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno. NOVÁČEK, K. 2000: Středověký dům v Plzni. Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ul. 1 (čp. 187), Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 15, 5 – 66. ORTON, C. – TYERS, P. – VINCE, A. 1993: Pottery in Archaeology. Cambridge. PROCHÁZKA, R. 1991: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen, XX. mikulovské sympozium 1990, 233 – 246. PROCHÁZKA, R. 1994: Brněnská stolní a kuchyňská keramika 2. poloviny 14. stol. – počátku 15. století, Pravěk 4 NŘ, 323 – 344. PROCHÁZKA, R: 1995: Keramik der 14. – 14./15. Jahrhunderts aus Brno und Boskovice. Ein Beitrag zur Regionalisierung der mittelalterlichen Keramik in Mähren, Denkmalpflege und Forschung im Westfalen 32. Bonn, 113 – 124. PROCHÁZKA, R. – HIMMELOVÁ, Z. – ŠMERDA, J. 1999: Soubor nálezů z první poloviny 15. století z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk – Supplementum 2 – 3, 45 – 145. RADOMĚRSKÝ, P. - RICHTER, M. 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie, svazek 28, 57-168. RICHTER, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha. RICHTER, M. 1994: Hrnčířská pec ze Starého Mýta (k otázce počátků vrcholně středověké keramiky), Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, PA - Supplementum 2, 145-157. RICHTER, M - SMETÁNKA, Z. 1959: Příspěvek k metodice studia středověké keramiky v Čechách, AR XI, 86 – 97. RICHTER, M. – VOKOLEK, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové. VAŘEKA, P. 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách, AR 50, 123 – 137. ZÁPOTOCKÝ, M. 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, PA 69, 171-238. ZATLOUKAL, R. 1998: Středověké hrnčířské pece z Jihlavy a okolí, Vlastivědný sborník Vysočiny, 11 - oddíl věd společenských, 27 – 44. Kamnářské výrobky, kachle: HAZLBAUER, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Obraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha. HAZLBAUER, Z. – RICHTER, M. 1990: Dva hromadné nálezy gotických nádobkových kachlů v Sezimově Ústí, AR 42, 416 – 434. KRAJÍC, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici č.p. 28). Tábor. MICHNA, P. 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci, AH 6, 333 – 360. RICHTEROVÁ, J. 1982: Středověké kachle. Praha. SMETÁNKA, Z. 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátků 14. do počátků 16. století, PA 59, 543-578. SMETÁNKA, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA 60, 228-265. SMETÁNKA, Z. 1983: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, AH 8, 145-154. Technická keramika: DRDA, M. 1983: Cihelna 13. století v Milevsku, AH 8, 167 – 173. MERTA, J. 1996: Středověká cihlářská pec z Brna, Archaeologia technica 10, 103 – 109. NECHVÁTAL, B. 1988: Středověké dlaždice v jižních Čechách, AH 13, 575 – 604. Sklo: ČERNÁ, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most. ČERNÁ, E. 2002: Sklo 13. – 16. století. In: (Klápště, J. ed.): Archeologie středověkého domu v Mostě, MAR 4, 93 – 114. FRÝDA, F. 1990: Typologie středověkého skla v Čechách od 13. do konce 15. století. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 5, 59 – 84. HEJDOVÁ, D. - FRÝDA, F. – ŠEBESTA, P. – ČERNÁ, E. 1983: Středověké sklo v Čechách, AH 8, 243 – 266. HIMMELOVÁ, Z. 1994: Archeologické nálezy skla na moravských opevněných sídlech, AH 19, 431 – 436. SEDLÁČKOVÁ, H. 2001: Gotické sklo na střední a severní Moravě, AH 26, 411 – 428. Kovy: BELCREDI, L. 1988: Užití kovu ve středověké osadě, AH 13, 459 – 482. HEJNA, A. 1983: Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburka, AH 8, 491 – 502. KLUČINA, P. – ROMAŇÁK, A. 1983: Člověk, zbroj a zbraně v obraze doby I (5. – 17. stol.). Praha. KOUŘIL, P. 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejna (železné předměty), AH 4, 129 – 140. KRAJÍC, R. 1991: Stavební železo a uzavírací mechanizmy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska, AH 16, 323 – 344. KRAJÍC, R. 1993: Středověká kovárna v Sezimově Ústí, AH 18, 391 – 417. KŘÍŽEK, L. – ČECH, Z. J. K. 1997: Encyklopedie zbraní a zbroje. Praha. MERTA, J. 1987: Výroba železa v českých zemích v období vrcholného středověku, Sborník (tm) Brno 2, 88 – 106. MĚCHUROVÁ, Z. 1995: Železné předměty ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov), ČMM LXXX, 141 – 197. PLEINER, R. 1962: Staré evropské kovářství. Praha. RICHTER, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha. Dřevo: FRÝDA, 1983: Nálezy středověkého dřeva z Plzně, AH 8, 287 – 297. RICHTER, M. – VOKOLEK, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové. KLÁPŠTĚ, J. (ed.)2002: Archeologie středověkého domu v Mostě, MAR 4. Praha – Most.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/AEA_59

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2017 22:28, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému